Przetargi.pl
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7212100 , fax. 076 7212115
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7212100, fax. 076 7212115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu - zakres prac obejmuje : 1.Remont istniejącego suchego stawu, w tym: - czasza stawu: powierzchnia - 6200 m2 , objętość całkowita 3080 m3 , - grobla stawu i wyrównanie terenu wokół stawu: długość - 355,8 m, szerokość korony - 3,0 m, szerokość ścieżki gruntowej - 2,5 m. 2.Remont istniejącej budowli piętrząco - zrzutowej z przyczółkami (wlot i wylot) dokowymi żelbetonowymi: - średnica przewodu rurowego - 800 mm, - długość przewodu rurowego PEHD - 9,21 m, - całkowita długość budowli - 14,9 m. 3.Remont odcinka koryta rowu odprowadzającego: - długość rowu - 94 m, - szerokość dna rowu - 0,5 m. 4.Umocnienie i ubezpieczenie czaszy stawu i grobli: - humusowanie skarp ziemią urodzajną warstwą grubości 5 cm, - obsiew skarp, - ułożenie materacy siatkowo - kamiennych o grubości 17 cm na geowłókninie filtracyjnej przy wylocie z kanalizacji deszczowej, - wzmocnienie niwelety grobli i wyrównanie terenu wokół stawu mieszanką żwirowo - piaskową powierzchnia - 950 m2, grubość warstwy wzmocnienia - 0,25 m. 5.Umocnienie i ubezpieczenie budowli piętrząco - zrzutowej: - materace siatkowo - kamienne grubości 17 cm na geowłókninie filtracyjnej w obrębie wlotu i wylotu, - narzut z kamienia łamanego grubości 30 cm w obrębie wylotu. 6.Umocnienie i ubezpieczenie rowu odprowadzającego: - humusowanie skarp ziemią urodzajną grubości 5 cm, - obsiew skarp, - materace siatkowo - kamienne grubości 17 cm na geowłókninie filtracyjnej w dnie i na skarpach na długości 15 m poniżej budowli. 7.Roboty ziemne w obrębie stawu: - wykopy, objętość - 1041,5 m3, - nasypy, objętość - 818,3 m3, - plantowanie skarp nasypów i wykopów, powierzchnia - 2626,7 m2 . 8.Roboty ziemne w obrębie budowli piętrząco - zrzutowej: - wykopy, objętość - 84,5 m3 , - rozplanowanie urobku, objętość - 39,0 m3 . 9.Roboty ziemne w obrębie rowu odprowadzającego: - wykopy, objętość - 63,8 m3 , - odmulenie dna koryta rowu, długość - 79,0 m. 10.Technologia wykonywania robót ziemnych: - wykonywanie mechaniczne - 70 % - wykonywanie ręczne - 30 %. 11.Rozbiórka pozostałości istniejącej budowli piętrząco - zrzutowej, elementy betonowe, objętość - 7,5 m3. 12.Ścinanie drzew w obrębie robót: 277 szt., karczowanie pni drzew: 180 szt., ścinanie krzewów: 1650 m2. 13.Uporządkowanie terenów w pasie zajęcia, powierzchnia - 0,35 ha. Szczegółowy zakres prac określa Rozdział 4 siwz .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach