Przetargi.pl
Ochrona meczów pilkarskich KS. Górnik Polkowice i innych imprez masowych organizowanych na terenie stadionu KS Górnik Polkowice.

Klub Sportowy "Górnik" Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Kopalniana 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 845 15 78 , fax. 76 845 15 78
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klub Sportowy "Górnik" Polkowice
  ul. Kopalniana 4 4
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 845 15 78, fax. 76 845 15 78
  REGON: 39000626500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.www.ksgornik.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona meczów pilkarskich KS. Górnik Polkowice i innych imprez masowych organizowanych na terenie stadionu KS Górnik Polkowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona meczów pilkarskich KS. Górnik Polkowice i innych imprez masowych organizowanych na terenie stadionu KS Górnik Polkowice w ilości minimum 30 pracowników ochrony i maksymalnie 100 pracowników ochrony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 746100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksgornik.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach