Przetargi.pl
Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku

Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3153001 , fax. 034 3153031
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice
  ul. Krakowska 26 26
  42-421 Włodowice, woj. śląskie
  tel. 034 3153001, fax. 034 3153031
  REGON: 15139874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dla zadania pn.: Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku polegająca na: 1)Remoncie drogi gminnej po istniejącym przebiegu drogi szerokości nawierzchni z asfaltobetonu o zmiennej szerokości 3,00 m od kilometraża 0,00 m do 500 m oraz 4,00 m od kilometraża 500 m do 634,97 m i łącznej długości 634,97 m, częściowo okrawężnikowane na zjazdach; 2)Remoncie i budowie zjazdów z drogi gminnej - przebudowie istniejących zjazdów - skrzyżowań w granicach ewidencyjnych oraz realizacja zjazdów indywidualnych do posesji prywatnych o zmiennych parametrach szerokości wraz z dojściem dla pieszych utwardzonych kostką brukową betonową gr. 8 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wnoszenie wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnych, -gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5. pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Gminy we Włodowicach Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, nr konta 97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 podając nazwę wpłacającego oraz informację czego wpłata dotyczy - Wadium przetargowe dla zadania pn.: Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku. 4) Wadium wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na powyższym koncie Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert, pod rygorem wykluczenia oferenta z postępowania, jako tego, który nie wniósł wadium. 5) W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, w treści dokumentu winien znaleźć się zapis, że instytucja dokonująca poręczenia lub udzielająca gwarancji, zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kwoty odpowiadającej wielkości wadium w przypadku gdy: - wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6) W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, oryginały dokumentów stanowiących poręczenia i gwarancje należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy we Włodowicach, przy ul. Krakowska 26, w terminie składania ofert, natomiast kserokopię dokumentu zaleca się załączyć do oferty. 7) Termin ważności poręczeń i gwarancji winien obejmować co najmniej okres związania ofertą. 2. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4.a PZP. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o którym mowa w art. 25 ust. 1., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wlodowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach