Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żorach położonych w pobliżu autostrady A-1

Gmina Miejska Żory ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4348245 , fax. 32 4348248
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory
  Al. Wojska Polskiego 25 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 32 4348245, fax. 32 4348248
  REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żorach położonych w pobliżu autostrady A-1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żorach położonych w pobliżu autostrady A-1 Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013) w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Powierzchnia terenu inwestycyjnego: około 37,2 ha. A. Opis terenu i wstępne założenia Zamawiającego: Teren znajduje się w dzielnicy Rowień-Folwarki w Żorach. Jest to teren płaski, obecnie w dużej mierze wykorzystywany pod uprawy rolnicze, częściowo zabudowany. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żory przedmiotowe tereny przeznaczono pod usługi (hale przemysłowe i produkcyjne, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe wraz z zapleczem technicznym i parkingami) komunikacyjnie powiązane z zewnętrznymi drogami miejskimi. Drogi obsługujące tereny inwestycyjne mają tworzyć przejrzysty i jasny układ komunikacyjny, pozwalający na bezpośrednią obsługę wszystkich terenów usługowych, z dogodnym dojazdem do poszczególnych obiektów kubaturowych. B. Opracowanie musi obejmować: a) Inwentaryzację geodezyjną terenu inwestycji. b) Inwentaryzację zieleni do wycinki na terenie inwestycji oraz projekt nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji i terenie wskazanym przez Zamawiającego. c) Mapy do celów projektowych dla inwestycji. d) Dwie koncepcje z których jedna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzona koncepcja będzie stanowiła podstawę rozpoczęcia szczegółowych prac projektowych,: - podziału terenu inwestycyjnego w celu optymalizacji jego wykorzystania, - układu drogowego dla dróg dojazdowych i wewnętrznych na terenie inwestycyjnym, - zapotrzebowania na media oraz możliwości ich wykorzystania (sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, sieć oświetlenia ulicznego, kanały technologiczne dla sieci teleinformatycznych, trasy pod pozostałe media: sieć gazowa, sieć energetyczna), Koncepcja powinna zawierać analizę kosztów zaproponowanych rozwiązań. e) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla terenu inwestycji. f) Uzyskanie warunków dla podłączenia planowanej inwestycji do sieci: energetycznej (oświetlenie uliczne), wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (rowu odwadniającego - alternatywnie, w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej). g) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. h) Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych. i) Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii koniecznych do jej uzyskania. j) Opracowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (ZRiD). k) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla dróg dojazdowych i terenu inwestycyjnego w branżach: - konstrukcyjnej (drogowej), - oświetlenia dróg, - odwodnienia dróg, - kanalizacji sanitarnej, - sieci wodociągowej, - kanału technologicznego dla sieci teleinformatycznych (min. 4 otwory), - trasy sieci elektroenergetycznej i gazowej w uzgodnieniu z dostawcami mediów. l) Projekt zabezpieczenia lub przebudowy sieci kolidujących z projektowanymi drogami (sieci: n.n., ś.n. - 20kV, w.n. - 110 i 220kV, teletechniczna, oświetlenia ulicznego, gazowa, wod-kan). C. Zamówienie należy zrealizować przy założeniach: 1. Projektowane drogi dojazdowe do terenu inwestycyjnego muszą uwzględniać połączenie z istniejącymi węzłami drogowymi (ronda, zjazdy) DW 935 oraz ulicą Folwarecką. Wykonawca będzie musiał uwzględnić w swoim projekcie przyjęte rozwiązania techniczne wyżej wymienionej drogi regionalnej - Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokonania uzgodnień z Zarządcą drogi (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Żory). 2. Dostawca energii elektrycznej dostarczy energię na teren inwestycji lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, a zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie tras sieci elektroenergetycznej na terenie inwestycyjnym oraz oświetlenia ulicznego projektowanych dróg. 3. Dostawca gazu dostarczy gaz na teren inwestycji lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, a zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie tras sieci gazu na terenie inwestycyjnym. 4. Zadanie Wykonawcy polega na zaprojektowaniu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (plus dodatkowo przepompownia jeżeli wyniknie takie zapotrzebowanie) w projektowanych drogach dojazdowych i na terenie inwestycji. Wody deszczowe z dróg i terenu inwestycyjnego zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator(y) - zlokalizowany(e) na terenie inwestycyjnym. 5. Kanalizacja sanitarna na terenie inwestycji zostanie zaprojektowana jako grawitacyjna (plus dodatkowo przepompownia jeżeli wyniknie takie zapotrzebowanie) i podłączona z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. Przewód tłoczny będzie przebiegał po terenie inwestycyjnym oraz projektowanych drogach dojazdowych. 6. Sieć wodociągową należy zaprojektować na terenie inwestycji i połączyć z istniejącą siecią wodociągową. Przewód wodociągowy będzie przebiegał po terenie inwestycyjnym, w projektowanych drogach dojazdowych i zostanie włączony do istniejącej sieci (w zależności od wydanych warunków przyłączeniowych). 7. Kanały technologiczne dla sieci teleinformatycznych (min. 4 otwory) należy zaprojektować na całej długości planowanych dróg oraz doprowadzić do miejsc możliwych połączeń z istniejącą infrastrukturą teletechniczną - wymagane uzgodnienie z dysponentami sieci teletechnicznych. D. W ramach opracowania należy wykonać w szczególności: 1) aktualizację podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, 2) rozpoznanie własnościowe gruntów oraz szacunkowe określnie wartości terenu pod inwestycję - wykaz w formie tabelarycznej z podaniem numerów działek, powierzchni działek, powierzchni działek zajętych pod inwestycję oraz oznaczenie czy dana działka jest własnością gminną czy prywatną, 3) badania geotechniczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni (odwierty należy wykonać w odległości nie większej niż 50 metrów dla robót liniowych, a dla terenu inwestycyjnego należy wykonać siatkę o rozstawie punktów pomiarowych co 50 m), 4) organizację ruchu na czas robót wraz z jej zatwierdzeniem, 5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, 6) linie rozgraniczające, 7) kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót (osobno dla każdej z branż i zakresu), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 8) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, 9) inwentaryzację stanu istniejącego nieruchomości zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. E. Założenia projektowe dla dróg: Drogi dojazdowe i na terenie inwestycji: droga klasy G dla kategorii ruchu KR3 (jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 7,0 m, przekrój jezdni daszkowy), z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m z kostki brukowej. Droga oświetlona i odwodniona poprzez kanalizację. F. Pozostałe wymagania: 1. Operat wodnoprawny dla projektowanego odwodnienia należy wykonać zgodnie z art. 132 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). 2. Operat wodnoprawny należy sporządzić w formie opisowej i graficznej. Powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy określone w/w Ustawą oraz wydanymi na tej podstawie aktami wykonawczymi. 3. Dokumentację geodezyjno-kartograficzną i czynności geodezyjne winny wykonać podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe, zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). 4. W dokumentacji należy określić powierzchnię zlewni, z wyszczególnieniem powierzchni szczelnej dróg i chodników, z których następuje odpływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej do odbiornika. 5. Wykonawcy zadania odpowiadają za jakość i rzetelność wykonania zamówienia oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 6. Wszelkie niezbędne materiały do przygotowania w/w opracowań Wykonawcy pozyskają własnym kosztem i staraniem. 7. Projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 8. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych. G. Informacja uzupełniająca: Zamawiający informuje, że wszelkie wymagane prawem procedury administracyjne związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia zostaną uruchomione dopiero po zabezpieczeniu przez Zamawiającego finansowania zadania. Procedury administracyjne mogą rozpocząć się nawet do 36 miesięcy po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. H. Zamawiającemu winna być przekazana dokumentacja w wersji papierowej: - oryginały wyników badań geotechnicznych + 2 kopie, - projekt budowlany z informacją BIOZ - 7 szt., - projekty wykonawczy - 7 egz., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 szt. (dla każdej z branż), - rozpoznanie własnościowe gruntów oraz szacunkowe określnie wartości terenu pod inwestycję w formie tabelarycznej - 2 szt., - przedmiar robót - 2 szt. (z podziałem na branże), - kosztorys inwestorski - 2 szt. (z podziałem na branże). Dokumentacja winna być dodatkowo opracowana w wersji cyfrowej na nośniku CD. Przyjmuje się następujące rodzaje plików: całość dokumentacji w formacie pdf. Dodatkowo należy dołączyć: - kosztorysy w formacie edytowalnym, np. ath; - opis w formacie edytowalnym, np. doc; - część rysunkową w formacie edytowalnym, np. dxf. I. Obowiązki projektanta: Potrzebne do realizacji zamówienia wszelkie badania stanu istniejącego obiektu oraz terenów przyległych są obowiązkiem oferenta. Uzyskanie warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci kolidujących z projektowanymi drogami wraz z uzgodnieniem projektu z przedsiębiorstwami sieciowymi. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci projektowanego uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniem projektu z przedsiębiorstwami sieciowymi. Uzyskać warunki techniczne w zakresie projektu oświetlenia ulicznego w Zespole Zarządzania Energią Urzędu Miasta Żory wraz z uzgodnieniem projektu. Uzgodnienie z dysponentami sieci teletechnicznych miejsc wyprowadzenia kanałów technologicznych umożliwiających rozprowadzenie sieci teleinformatycznych przy projektowanych drogach. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie projektanta, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację robót budowlanych na jej podstawie, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, 3) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, 4) proponowane materiały i urządzenia należy opisać z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to projektant zobowiązany jest do określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności. W razie wątpliwości i pytań - na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane - dotyczących parametrów technicznych materiałów wskazujących na jednego producenta, projektant jest zobowiązany (na pisemne wezwanie Zamawiającego) do wskazania co najmniej dwóch producentów tych materiałów, w sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zory.pl menu przedmiotowe: Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach