Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy w wysokości 3 390 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2014 oraz przypadające do spłaty w 2014 roku raty kredytów

Gmina i Miasto Koziegłowy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3141219 , fax. 34 3141219
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Koziegłowy
  Plac Moniuszki 14 14
  42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
  tel. 34 3141219, fax. 34 3141219
  REGON: 15139850500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy w wysokości 3 390 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2014 oraz przypadające do spłaty w 2014 roku raty kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 390 000,00 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy ; 1. Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Gniazdów 1 690 000,00 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 595044S ul. Szpitalna w miejscowości Pińczyce , Stara Huta , Pustkowie Lgockie 1 000 000,00 zł. 3. Przypadające do spłaty raty kredytów z lat ubiegłych 700 000,00 zł. Rozliczenia pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą dokonywane będą w złotych polskich. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową . Termin uruchomienia kredytu - październik , listopad 2014 roku , na pisemne wezwanie Gminy. W warunkach kredytu należy uwzględnić ; 1. Możliwość sfinansowania kredytem wcześniej opłaconych faktur , zapłaconych rat kredytów dotyczących 2014 roku. 2. Możliwość bezkosztowej wcześniejszej spłaty kredytu , odsetki naliczane będą za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 3. Możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości , stosownie do nakładów poniesionych na wymienione wyżej zadania inwestycyjne , bez ponoszenia dodatkowych opłat. 4. Naliczane odsetki płatne będą miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca . 5. Zapłata odsetek następowała będzie po pisemnym powiadomieniu kredytobiorcy przez Bank o wysokości naliczonych odsetek na 7 dni roboczych przed terminem płatności. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne , liczone jako suma stawki WIBOR 1 M , z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek , powiększone o marżę bankowa określoną na dzień otwarcia oferty ( marża będzie stała w okresie kredytowania), za który będą naliczane odsetki. Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 31 sierpnia 2014 roku. Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych ; 1. 30.09.2015 232 082,50 zł. 2. 31.12.2015 232 082,50 zł. 3. 31.03.2016 169 582,50 zł. 4. 30.06.2016 169 582,50 zł. 5. 30.09.2016 169 582,50 zł. 6. 31.12.2016 169 582,50 zł. 7. 31.03.2017 169 582,50 zł. 8. 30.06.2017 169 582,50 zł. 9. 30.09.2017 169 582,50 zł. 10. 31.12.2017 169 582,50 zł. 11. 31.03.2018 112 082,50 zł. 12. 30.06.2018 112 082,50 zł. 13. 30.09.2018 112 082,50 zł. 14. 31.12.2018 112 082,50 zł. 15. 31.03.2019 112 082,50 zł. 16. 30.06.2019 112 082,50 zł. 17. 30.09.2019 112 082,50 zł. 18. 31.12.2019 112 082,50 zł. 19. 31.03.2020 112 082,50 zł. 20. 30.06.2020 112 082,50 zł. 21. 30.09.2020 112 082,50 zł. 22. 31.12.2020 112 082,50 zł. 23. 31.03.2021 112 092,50 zł. 24. 30.06.2021 112 092,50 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozieglowy.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach