Przetargi.pl
MOSiR w dz. Orzepowice - zaplecze socjalne przy boisku piłkarskim; ukończenie budowy budynku zaplecza z zagospodarowaniem terenu

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4223011 , fax. 032 4224124
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  ul. B. Chrobrego 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4223011, fax. 032 4224124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MOSiR w dz. Orzepowice - zaplecze socjalne przy boisku piłkarskim; ukończenie budowy budynku zaplecza z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ukończenie budowy budynku zaplecza boiska piłkarskiego MOSiR w dz. Orzepowice wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót obejmuje ukończenie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiarem i zaktualizowaną dokumentacją projektową dla budynku zaplecza socjalnego przy boisku piłkarskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku w dzielnicy Orzepowice, w tym m.in.: W zakresie zagospodarowania terenu: - utwardzenie nawierzchni kostką brukową betonową z częściową rozbiórką (przełożeniem) istniejącej kostki brukowej, w tym dla: dodatkowych 3 miejsc parkingowych i chodnika wokół budynku z podjazdem do sanitariatów (w tym do wc dla niepełnosprawnych), - wykonanie nowych schodków terenowych z kostki brukowej przed wejściem do budynku (przebudowa z rozbiórką istniejących), - wodościeki z korytek betonowych (od strony skarpy powyżej budynku). W zakresie robót instalacyjnych branży wod-kan: - przełożenie (do nowowykonanej wnęki) wodomierza z odcinkiem instalacji wewnętrznej wody, i przebudowa podejść wod.-kan. do umywalki w zakresie kolidującym z zabudową drzwi wewnętrznych, - likwidacja istniejącego zbiornika bezoodpływowego z wykonaniem włączenia kanalizacji do istniejącej na działce studzienki przyłączeniowej, - odprowadzenie wody deszczowej poza obrys budynku (przedłużenie kan. deszcz. od wylotów rur spustowych na teren zielony), - całość robót instalacyjnych w sanitariatach dla publiczności - włącznie z montażem przyborów sanitarnych (w tym dla osób niepełnosprawnych). W zakresie robót instalacyjnych branży elektrycznej: - przełożenie wyłączników kolidujących z przerabianymi (poszerzanymi) otworami drzwiowymi, - zabudowanie wentylatorów kanałowych (do osadzenia w przewodach z wyrzutniami dachowymi, do wykonania zgodnie z projektem), - zabudowanie kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi do budynku, - całość robót instalacyjnych (elektr.) w sanitariatach dla publiczności, w tym instalacja gniazdkowa, oświetleniowa, grzejniki elektryczne i elektryczne (przepływowe) podgrzewacze wody. W zakresie robót ogólnobudowlanych w części szatniowej (część wyższa budynku): - wymiana drzwi wewnętrznych o szerokościach w świetle niezgodnych z wymogami obowiązujących warunków technicznych dla budynków (wymiana na drzwi szersze - do wykonania zgodnie z projektem), - obudowanie płytami gipsowo-kartonowymi słupów drewnianych z rozebraniem istniejącej boazerii drewnianej, - wydzielenie ściankami i drzwiami systemowymi wc obok natrysków, - rozebranie kominka w jednej z szatni z uzupełnieniem posadzki gres, tynku wewnętrznego i robotami malarskimi, - montaż wyłazu rewizyjnego (do poddasza) w pomieszczeniu socjalnym, - naprawa drobnych ubytków glazury ściennej i płytek w posadzce ceramicznej, - uzupełnienie rozet maskujących przy przyborach sanitarnych i półpostumentów przy umywalkach, - malowanie wszystkich ścian i sufitów. W zakresie robót ogólnobudowlanych w obrębie sanitariatów dla publiczności (część niższa budynku): - zmiana układu funkcjonalno-użytkowego, w tym zamurowanie jednego z trzech istniejących otworów drzwiowych, rozebranie istniejącej wylewki betonowej i wykonanie nowych warstw posadzki na gruncie wg zaktualizowanego projektu; wydzielenie ściankami działowymi wc dla mężczyzn (oddzielny przedsionek) oraz wc dla kobiet i wc dla niepełnosprawnych (ze wspólnym przedsionkiem), - montaż drzwi zewnętrznych, - roboty tynkarskie wewnętrzne, - wykonie sufitu z płyt g-k na ruszcie z ociepleniem wełną mineralną, - wykonanie posadzki ceramicznej, okładziny ściennej z płytek glazurowanych i roboty malarskie, - wydzielenie ściankami i drzwiami systemowymi kabin wc. W zakresie robót elewacyjnych i izolacji fundamentów - całość obiektu (część szatniowa i sanitariaty dla publiczności): - odsłonięcie ścian fundamentowych z rozbiórką istniejącego utwardzenia z drobnowymiarowych elementów betonowych (bloczki i kostka brukowa), - naprawa uszkodzonego tynku i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych izoplastem KL, - z ociepleniem płytami ze styropianu twardego (XPS gr.8cm) i osłoną z folii kubełkowej do poziomu terenu, - licowanie cokołu (poniżej elewacji akrylowej) płytkami gres - wg proj. kolorystyki, - zasypanie fundamentów gruntem przepuszczalnym z zagęszczeniem, - naprawa uszkodzeń elewacji poprzez ułożenie dodatkowej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej na istniejącym ociepleniu z płyt styropianowych (powyżej cokołu), - wykonanie wyprawy cienkowarstwowej tynkiem akrylowym w kolorach wg projektu kolorystyki, w tym wykonanie (wymalowanie) motywu dekoracyjnego na ścianie wejściowej (przy wejściu do szatni), - uzupełnienie obróbek blacharskich i przemalowanie drewnochronem odsłoniętych elementów więźby i desek okapu, - zabezpieczenie antykorozyjne (odmalowanie) narażonych na korozję stalowych elementów wsporczych konstrukcji wiaty (zadaszenia) przy szatni i przy sanitariatach dla publiczności. Szczegółowy zakres prac precyzuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ----

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.rybnik.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach