Przetargi.pl
Wykonania prac w zakresie usunięcia roślinności krzewiastej i drzewiastej oraz traw i porostów na skarpie zachodniej hałdy Włodzimierz zlokalizowanej na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-263 Wrzosowa, Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 327-53-20 , fax. (034) 327-52-66
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1 1
  42-263 Wrzosowa, woj. śląskie
  tel. (034) 327-53-20, fax. (034) 327-52-66
  REGON: 15037089300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czpk.czestochowa.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonania prac w zakresie usunięcia roślinności krzewiastej i drzewiastej oraz traw i porostów na skarpie zachodniej hałdy Włodzimierz zlokalizowanej na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot i zakres zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie usunięcia roślinności krzewiastej i drzewiastej oraz traw i porostów na skarpie zachodniej hałdy Włodzimierz zlokalizowanej na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie. 2. Powierzchnia na której będą wykonywane przedmiotowe prace określona została na podstawie dokumentacji powykonawczej dotyczącej wykonania zbocza hałdy - Zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Stan faktyczny zbocza przedstawia dołączona dokumentacja zdjęciowa - Zał. Nr 6 do SIWZ. 4. Dostarczenie usuniętej roślinności krzewistej i drzewiastej oraz traw i porostów w miejsce wskazane przez Zamawiającego w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie. 5. Częstotliwość wykonywanych prac: raz w roku w terminach określonych w pkt 4 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czpk.czestochowa.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach