Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 033 8272802
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 033 8272802
  REGON: 07218229000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie termomodernizacji ścian budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu przy ul. Kard. Karola Wojtyły 28a wraz z robotami towarzyszącymi oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. 2.W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: 2.1. termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, 2.2. malowanie podsufitki zadaszenia tarasu, 2.3. remont tarasu na poziomie piętra, 2.4. remont schodów na taras, 2.5. remont schodów na poziom parteru oraz przebudowa rampy, 2.6. schody terenowe na rampę, 2.7. wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej, 2.8. wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku, 2.9. wymiana drzwi zewnętrznych, 2.10. budowa pochylni dla niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Odstąpiono

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.porabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach