Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI - DOKOŃCZENIE ROBÓT

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 033 8272802
 • Data zamieszczenia: 2015-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 033 8272802
  REGON: 07218229000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI - DOKOŃCZENIE ROBÓT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących dokończenie robót budowlanych związanych z termomodernizacją ścian budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu wraz z robotami towarzyszącymi. 2.W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: 1)Elewacja południowa - wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynków akrylowych wykonanie i osadzenie skrzynki gazowej zewnętrznej czterodzielnej o pow. do 1,5 m2. 2)Elewacja zachodnia - uzupełnienie tynków zewnętrznych, wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynków akrylowych, dostawa i montaż daszku o wysięgu 70 cm nad wejściem. 3)Elewacja północna - wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynków akrylowych. 4)Elewacja wschodnia - wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynków akrylowych. 5)Remont tarasu na poziomie piętra - rozebranie balustrad, wykonanie powłoki hydroizolacyjnej oraz warstw wyrównawczych, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie posadzek i cokołu z płytek klinkierowych, dostawa i montaż balustrad. 6)Remont schodów na taras - rozebranie balustrad, wykonanie powłoki hydroizolacyjnej oraz warstw wyrównawczych, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie okładzin schodów posadzek i cokołu z płytek klinkierowych, dostawa i montaż balustrad. 7)Przebudowa rampy na poz. 0.00 - rozebranie balustrad, wykonanie powłoki hydroizolacyjnej oraz warstw wyrównawczych, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie posadzek i cokołu z płytek klinkierowych, dostawa i montaż balustrad. 8)Nawierzchnie utwardzone - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, rozebranie podbudowy, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie podbudowy i ułożenie chodnika z kostki betonowej. 9)Opaska wokół budynku - wykonanie odwodnienia liniowego i opaski z kostki brukowej. 10)Wymiana drzwi zewnętrznych - wykucie z muru bramy garażowej, zamurowanie otworów, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, dostawa i montaż drzwi aluminiowych i stalowych. 11)Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - dostaw i montaż konstrukcji stalowej pochylni, pokrycie pochylni płytami pomostowymi ocynkowanymi Wema. 12)Wymiana schodów zewnętrznych - demontaż balustrad schodowych oraz konstrukcji schodów, rozebranie ścianek i fundamentów, wywóz gruzu, wykonanie słupów żelbetowych, oraz fundamentu, wykonanie schodów żelbetowych na płycie wykonanie powłoki hydroizolacyjnej oraz warstw wyrównawczych, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie okładzin schodów posadzek i cokołu z płytek klinkierowych, dostawa i montaż balustrad, formowanie i obsianie skarpy, uzupełnienie chodników z kostki brukowej. 13)Dostawa i montaż krat stalowych w oknach na parterze. 14)Malowanie podsufitki zadaszenia tarasu - ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej. 15)Malowanie słupów stalowych farbą olejną, osadzenie drzwiczek o wym 15x20 PCV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.porabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach