Przetargi.pl
Dostawa do IMN i uruchomienie stacjonarnego spektrometru rentgenofluorescencyjnego z dyspersją energii.

Instytut Metali Nieżelaznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Sowińskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2380316, 3280200 , fax. 032 2316933
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych
  Ul. Sowińskiego 5 5
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2380316, 3280200, fax. 032 2316933
  REGON: 00002754200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do IMN i uruchomienie stacjonarnego spektrometru rentgenofluorescencyjnego z dyspersją energii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do IMN i uruchomienie stacjonarnego spektrometru rentgenofluorescencyjnego z dyspersją energii. Szczegółowy opis w siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384332104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 105 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imn.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach