Przetargi.pl
„Remont drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie na długości 0,410 km”.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, Objazdowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748680180 , fax. 748680190
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Objazdowa 20
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 748680180, fax. 748680190
  REGON: 89072385800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.bip.klodzko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie na długości 0,410 km”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: „Remont drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie na długości 0,410 km”. 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są: roboty budowlane 3. Zakres prac, obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 2) roboty ziemne; 3) odwodnienie korpusu drogowego; 4) wykonanie podbudowy i nawierzchni; 5) roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowe warunki wykonania robót określają: 1) załącznik nr 1 do SIWZ - opis techniczny; 2) załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja rysunkowa; 3) załącznik nr 3 do SIWZ - SSTWiORB; 4) załącznik nr 5 do SIWZ - kosztorys ofertowy Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 1) kierowców/operatorów: samochodów ciężarowych, koparek, ładowarek, frezarek, ścinarek poboczy, równiarek do profilowania, walców drogowych, rozkładarek mas bitumicznych, pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek, wiertnic, ubijarek, płyt wibracyjnych, itp. 2) osoby wykonujące roboty ziemne; 3) osoby wykonujące wycinkę krzaków i porostów; 4) osoby wykonujące prace przy przepustach; 5) osoby wykonujące prace rozbiórkowe, zbrojeniowe, fundamentowe, montażowe, itp.; 6) osoby zajmujące się organizacją ruchu; 7) osoby czyszczące jezdnie i rowy; Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone szczegółowo w załączniku nr 9 do SIWZ - wzór umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Wymagalny minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ; 3) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, również oświadczenia tych podmiotów) z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 4) pisemne zobowiązanie o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 6) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie muszą przedstawiać osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników podjętej w trybie art. 866 k.c.;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach