Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 419 200 , fax. 746 419 202
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  ul. Zamkowa 4
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746 419 200, fax. 746 419 202
  REGON: 89104116700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Doposażone zostaną następujące pracownie: Pracownia umiejętności pielęgniarstwa, Pracownia kosmetologiczna, Pracownia technik dentystycznych, Pracownia fizjoterapii, Laboratorium biologiczno-chemiczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: ZADANIE NR 1 - przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1 jest dostawa profesjonalnych urządzeń do pracowni kosmetologicznej, których zestawienie oraz szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr 6.1.1 do 6.1.6. do niniejszej SIWZ. ZADANIE NR 2 – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 2 jest dostawa urządzeń laboratoryjnych do laboratorium biologiczno-chemicznego dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr 6.2.1 do 6.2.2. do niniejszej SIWZ ZADANIE NR 3 – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 3 jest dostawa trenażera oddechowego na potrzeby pracowni fizjoterapii dla której szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr 6.3.1. do niniejszej SIWZ ZADANIE NR 4 – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 4 jest dostawa podnośnika transportowo-kąpielowego do pracowni umiejętności pielęgniarstwa dla którego szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr 6.4.1. do niniejszej SIWZ ZADANIE NR 5 – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 5 jest dostawa modeli do pracowni technik dentystycznych dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr 6.5.1. do 6.5.3. do niniejszej SIWZ ZADANIE NR 6 – przedmiotem zamówienia dla zadania nr 6 jest dostawa urządzeń do pracowni technik dentystycznych dla których szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych zawarte są w załącznikach nr 6.6.1. do 6.6.7. do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach