Przetargi.pl
Dostawa tlenu medycznego wraz dzierżawą zbiornika i transportem oraz dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, pl. Mariański
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 219 , fax. 748 117 227
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  pl. Mariański 7/8
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 219, fax. 748 117 227
  REGON: 89005373100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.23wszur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tlenu medycznego wraz dzierżawą zbiornika i transportem oraz dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione w zestawieniu asortymentowo-ilościowym pozycje. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi całość przedmiotu zamówienia niniejszego SIWZ. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 2.1. Dostawa tlenu medycznego, która jest czynnikiem roboczym komory hiperbarycznej w ilości określonej w załączniku nr 3 do SIWZ . Tlen medyczny jako produkt leczniczy musi posiadać dopuszczenie do obrotu zgodnie z zapisami zawartymi w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne tj. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z póz. zm. Czystość tlenu nie może być mniejsza niż 99,5 %. 2.2. Dostawa transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w terminach ustalonych przez Zamawiającego zgodnie z wcześniejszym telefonicznym zamówieniem złożonym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, potwierdzonym faksem lub listownie. Termin realizacji jednostkowego zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze . 2.3. Dzierżawa zbiornika i butli na ciekły tlen, który jest własnością Wykonawcy. 2.4. Dzierżawa stacji kontenerowej sprężonego powietrza , który jest własnością Wykonawcy. 2.5. Dzierżawa stacji redukcji tlenu wraz z towarzyszącą instalacją, która jest własnością Wykonawcy Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3 i do SIWZ, opis techniczny zawarto w zał. nr 3.1 do SIWZ dodatkowo zakres zawarto we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ) . Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - przetargi.23wszur.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111900-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 3.500,00 zł, słownie: trzy tysiące pięćset złotych. Wykonawców obowiązują ustalenia dotyczące wadium, zawarte w SIWZ .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Wymagania dla dostaw tlenu medycznego : - aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego: na wytwarzanie produktu leczniczego; na prowadzenie hurtowni w zakresie obrotu gazami medycznymi ; - dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terytorium RP zgodnie z art.28, ust.1. Wymagania wynikają z zapisów zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne ustawy z dnia 6 września 2001 r ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z póz. zm. )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach