Przetargi.pl
Remont miejskiego muru obronnego przy ul. Okrężnej w Oleśnicy pomiędzy ul. Lwowską 2 a budynkiem przy ul. Sinapiusa 7 w Oleśnicy

Miasto Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 982 100 , fax. 717 982 117
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oleśnica
  Rynek-Ratusz
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 717 982 100, fax. 717 982 117
  REGON: 93193473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont miejskiego muru obronnego przy ul. Okrężnej w Oleśnicy pomiędzy ul. Lwowską 2 a budynkiem przy ul. Sinapiusa 7 w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Polnej w Oleśnicy”. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej załączonej do przetargu oraz opisany jest poniżej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma zrealizować m.in.: a) drogę o nawierzchni asfaltowej z krawężnikami o szerokości 6 m i długości ok. 380 m wraz z wyprowadzeniem łuków skrzyżowań ul. Polnej z ul. Stolarską, z ul. Niemiecką, z ul. Francuską i ul. Ludwikowską, w obrębie której należy wykonać:  ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej,  chodnik z kostki betonowej koloru szarego,  zatoki parkingowe z kostki betonowej koloru szarego,  zjazdy na przyległe działki z kostki betonowej koloru grafitowego, b) kanalizację deszczową z rur PVC i GRP wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych w ul. Polnej i przyłączami do granicy działek zakończonymi zaślepkami, z włączeniem kanału do istniejącej studni Di na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Stolarską (odcinek Di – D2.5). Ponadto należy wyprowadzić odejścia kanalizacji deszczowej poza nawierzchnię utwardzoną w obrębie skrzyżowań w ul. Niemiecką i Francuską zgodnie z projektem, zakończone zaślepką umożliwiającą w późniejszym czasie wykonanie dalszej rozbudowy kanalizacji deszczowej, c) kanalizację sanitarną z rur PVC HS SN12 SDR 34, z wpięciem do istniejącej sieci ks200 (studnia Si1) na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Stolarską wraz z przyłączami do granicy działek zakończonymi zaślepkami (odcinek Si1 – S7). Ponadto należy wyprowadzić odejście kanalizacji sanitarnej w ul. Niemiecką (do studni S2.1 wraz z przyłączem Zp) zgodnie z projektem, zakończone zaślepką w studni S2.1 umożliwiającą w późniejszym czasie wykonanie dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Natomiast w celu likwidacji kanalizacji sanitarnej biegnącej po terenach prywatnych, należy wykonać odcinek kanalizacji w ul. Francuskiej i Luksemburskiej od studni S6 poprzez studnię S6.3 do studni S6.3.3 wraz z przyłączami do granicy działek zakończonymi zaślepkami i spięciem z istniejącą kanalizacją sanitarną, Studnie S6.3 i S6.3.3 należy wykonać zgodnie z projektem zakończone zaślepką umożliwiającą w późniejszym czasie wykonanie dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej. d) sieć wodociągową z rur polietylenowych PE 100 na odcinku od W1 do W2 w ul. Polnej wraz z wyprowadzeniem odcinków: Tw.11 – Tw.11.1 wraz z hydrantem i zasuwą na skrzyżowaniu z ul. Niemiecką oraz Tw.4 – Tw.4.1 wraz z hydrantem i zasuwą na skrzyżowaniu z ul. Francuską i przyłączami do granicy działek zakończone zaślepkami, e) oświetlenie uliczne typu LED w ul. Polnej wraz z ułożeniem kabla do szafki zasilającej i zapasem po 2 m na poszczególne latarnie oświetleniowe na odcinku od ul. Polnej do szafki zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Włoskiej i Ludwikowskiej, wraz z montażem oprawy doświetlającej przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Ludwikowską, f) usunięcie kolizji z kanalizacją teletechniczną i kablem telefonicznym Netii S.A. (Dialog) na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Ludwikowskiej, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Netię S.A. we Wrocławiu, g) kanał technologiczny w ul. Polnej z rur DVK 110 mm i studni kablowych oraz przyłączy do granicy działek. Ponadto należy wyprowadzić odejścia kanalizacji teletechnicznej w ul. Niemiecką i Francuską zgodnie z projektem, zakończone zaślepką umożliwiającą w późniejszym czasie wykonanie dalszej rozbudowy kanału technologicznego, h) trwałe usunięcie wszystkich drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni w pasach drogowych w obrębie ul. Polnej, Francuskiej i ul. Włoskiej (na odcinku od skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Włoską do skrzyżowania w ul. Ludwikowskiej), i) wywiezienie nadmiaru gruntu z ul. Polnej oraz rozplantowanie, wyrównanie i uporządkowanie terenu, j) demontaż urządzeń przepompowni z przekazaniem ich do MGK oraz unieczynnieniem elementów uzbrojenia znajdującego się na działce nr 2/3, k) demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia ogródków działkowych z siatki wraz z bramą wjazdową i furtkami oraz montaż nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej o gr. pręta min.2,8mm, wymiar oczka max.60x60mm i wysokości min.150cm oraz podmurówką betonową prefabrykowaną o wysokości min.20cm. Łączna wysokość nowego ogrodzenia ma wynosić min.170cm. Bramę wjazdową i furtkę, usytuowaną bezpośrednio przy bramie, dostosować do zaprojektowanego zjazdu o szerokości 5m. l) uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu na czas robót oraz wystąpić o zajęcie pasa drogowego do zarządcy drogi, m) po wykonanych robotach uporządkować teren w obrębie wykonywanych prac. Załączone do przetargu przedmiary robót należy traktować jako materiały uzupełniające i pomocnicze. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem do przetargu oraz prace opisane dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): przedmiot główny: kod CPV: 45233120-6, 45332000-3, 45316110-9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: „wadium – ZP/PN/12/2019” Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zamawiający zaleca dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty zarówno oryginał dowodu wniesienia wadium (nie spięty z całością oferty - należy złożyć oddzielnie w Kancelarii Ogólnej), jak i jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (spięta w sposób trwały z pozostałymi stronami oferty). Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy – wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dowód wniesienia wadium (zalecany). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach