Przetargi.pl
Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 537 286 , fax. 757 543 883
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  ul. Ogińskiego 6
  58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 537 286, fax. 757 543 883
  REGON: 29364000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.jgora.pl/ (poczta e-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu z dostawą ciekłego tlenu dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3. Dostawa: - dostawa tlenu ciekłego medycznego - 334 ton - transport tlenu - 334 ton - dzierżawa zbiornika kriogenicznego - 1 szt. - montaż zbiornika z parownicą i jego demontaż ( po zakończeniu umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111900-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.600,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto zamawiającego: nr konta PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku: 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483. lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 110 z późn. zm.), przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać/złożyć do Zamawiającego załączając do oferty z zaznaczeniem „Oryginał wadium przetargowego” w terminie określonym do składania ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć również jako dokument do oferty. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone na cały okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zezwolenie na wytwarzanie ciekłego tlenu medycznego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego • Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ciekłego tlenu medycznego potwierdzające jego zgodność z Farmakopeą Europejską wydane przez Ministerstwo Zdrowia • Zezwolenie na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż ciekłego tlenu spoza miejsc wytwarzania wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego • Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej pozwalające na sprzedaż produktów leczniczych oraz wyszczególnione pozwolenia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: a) Formularz oferty o treści zgodnej z załączonym wzorem załącznik nr 2 do SIWZ, b) Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ, c) Dowód wniesienia wadium* d) aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, e) aktualne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, f) aktualne oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym – zgodnie załącznikiem nr 6 do SIWZ, g) aktualne oświadczenie dot. zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( dołączyć w razie potrzeby) h) Wykaz dostaw – zał. nr 9 do SIWZ i) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu, których pełnomocnicy niewymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, j) Dokumenty wymagane w Rozdziale IX w pkt 9,11 niniejszego rozdziału SIWZ dla Wykonawców korzystających z zasobów podmiotów trzecich. Uwaga: • Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem – zaleca się dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu. • Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach