Przetargi.pl
Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia

Gmina Rudna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7492100...134 , fax. 767 492 117
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudna
  Pl. Zwycięstwa 15
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7492100...134, fax. 767 492 117
  REGON: 39064755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia dz. nr 29 i 30. Zakres obejmuje: 1. Budowę dwóch komór stabilizacji osadów 2. Pompownia ścieków surowych 3. Budynek sito piaskownika 4. Blok biologiczny 5. Osadnik wtórny 6. Studzienka pomiarowa 7.Komora w bloku biologicznym 8.Stacja dmuchaw 9. Pomieszczenie chemikaliów 10. Stacja odwadniania osadów 11. Modernizacja rozdzielni głównej 12.Wizualizacja i sterowanie procesami technologicznymi 13.Remont portierni 14.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45351000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2 Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto UG Rudna w BS we Wschowie o/ Rudna Nr 51 8669 0001 0151 6397 2000 0031, z dopiskiem na przelewie. Wadium w postępowaniu na w ramach zadania pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ , przed upływem terminu składania ofert ( tj .przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca , aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty b) innej niż pieniądz - oryginał wadium należy złożyć w kasie UG Rudna a jego kopie dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia , o którym mowa w art 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty , z podaniem ceny i okresu gwarancji - załącznik nr 1 b)Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty. c) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art 22a Pzp, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu- zał. Nr 7 do SIWZ d)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4. do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach