Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2019/2020

Powiat Milicki ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 840 704 , fax. 713 840 704
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Milicki
  ul. Wojska Polskiego 38
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 713 840 704, fax. 713 840 704
  REGON: 93193467300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milicz-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Milickiego– sezon zimowy 2019/2020. 2. Zimowe utrzymanie dróg zwane dalej „ZUD” – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi – śliskość zimowa i opady śniegu. 3. Do zimowego utrzymania dróg objętego niniejszym postępowaniem zalicza się: a) usuwanie śniegu z dróg i ulic, utrzymanie przejezdności dróg, b) zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających. 4. W ramach poszczególnych części, Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu zamówienia pojazd / sprzęt wraz z obsługą kierowcy / i operatora. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz sprzętu. 5. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg musi być sprawny – 100 % gotowości do pracy przy ZUD. Zamawiający definiuje „sprawność sprzętu” następująco: - na pojazdach muszą być zamontowane piaskarki min. 6-8 ton wraz z pługami, - obsada kierowców/operatorów na każdy pojazd/sprzęt: minimum 2 kierowców/operatorów na każdy pojazd/sprzęt (do oferty należy przedstawić wykaz kierowców), - pojazd wraz z osprzętem (piaskarka i pług) musi być sprawny, gotowość sprzętu do pracy będzie oceniona: sprawny – 100%, nie sprawny – 0%, - „sprawność sprzętu” zostanie stwierdzona przez Zamawiającego protokołem z przeglądu gotowości sprzętu w terenie, wizja terenowa zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 25.10.2019 roku. II. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający może wyposażyć w urządzenia GPS sprzęt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego działania urządzeń GPS dostarczonych przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonywał z należytą starannością prace przy zimowym utrzymaniu dróg przez minimum dwa okresy zimowe, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest podstawić na wezwanie telefoniczne, potwierdzone następne w formie pisemnej na karcie pracy sprzęt wraz z ich obsługą na wskazaną godzinę, lecz nie później niż w ciągu 1 godz. od wezwania. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wykonywania usług zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Milickiego w sezonie zimowym 2019/2020) zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. III. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części: 6, to jest maksymalnie 6 ofert na świadczenie usług dowolną liczbą pojazdów / sprzętu wraz z obsługą, jednak pojazd / sprzęt wraz z obsługą zapisany w ofercie w jednej części nie może stanowić części składowej innej części zamówienia. 2. Zamówienie składa się z 6 części, które będą realizowane na terenie Powiatu Milickiego. Każda z 6 części podzielona została na niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia, tj: Część nr 1. Samochód do zwalczania śliskości zimowej z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton i pługiem odśnieżnym (typ średni lub ciężki) lub ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton oraz pługiem klinowym lub pługiem typu średniego. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 250 godz. Część nr 2. Samochód do zwalczania śliskości zimowej z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton i pługiem odśnieżnym (typ średni lub ciężki) lub ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton oraz pługiem klinowym lub pługiem typu średniego. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 250 godz. Część nr 3. Samochód do zwalczania śliskości zimowej z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton i pługiem odśnieżnym (typ średni lub ciężki) lub ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton oraz pługiem klinowym lub pługiem typu średniego. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 250 godz. Część nr 4. Samochód do zwalczania śliskości zimowej z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton i pługiem odśnieżnym (typ średni lub ciężki) lub ciągnik z napędem na obie osie o mocy min. 80 KM z zamontowaną piaskarką 6÷8 ton oraz pługiem klinowym lub pługiem typu średniego. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 250 godz. Część nr 5. Ładowarka czołowa samojezdna, pojemność łyżki min. 2 m3 szt. 1, która jest w dyspozycji Wykonawcy. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 250 godz. Część nr 6. Równiarka samojezdna, która jest w dyspozycji Wykonawcy. Praca na wezwanie. Szacowana ilość godzin pracy sprzętu: do 150 godz. IV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. V. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VI. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. VII. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7 ustawy PZP. VIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku a tym samym nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne dokumenty: 1) formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 3) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty; 4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (np. polisa OC wraz z dowodem opłacenia) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24. Ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP, d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 14 a) niniejszego rozdziału. g) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. h) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 5 i 6 do SIWZ i) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy PZP): a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków o których mowa w art. 24. Ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem V.I. niniejszej SIWZ c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia stanowiące załączniki nr 4 i 5 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności labo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach