Przetargi.pl
Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowa i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 493 916 , fax. 748 435 613
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój
  ul. Kościuszki 17
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 493 916, fax. 748 435 613
  REGON: 89071821900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowa i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu trzech ulic: Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie Zdroju, których krótka charakterystyka oraz opis prac do wykonania znajduje się w poszczególnych częściach zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają załączniki do SIWZ: 1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 2) Przedmiary robót; 3) Szkice i przekroje konstrukcyjne dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach