Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1140 R Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w m. Ostrowy Baranowskie w km 14 + 960 - 19 + 210

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2275880 , fax. 017 2271523
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kolbuszowski
  ul. 11 Listopada 10 10
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 017 2275880, fax. 017 2271523
  REGON: 69058138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.kolbuszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1140 R Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie w m. Ostrowy Baranowskie w km 14 + 960 - 19 + 210
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1140 R Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie od km 14+960,00 do km 19 + 210,00 2.Zakres zamówienia obejmuje: a.Remont jezdni drogi powiatowej (odcinek o nawierzchni gruntowej) polegającą na ułożeniu warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego b.Remont jezdni drogi powiatowej (odcinek o nawierzchni bitumicznej) polegającą na wyrównaniu mieszanką mineralno bitumiczną i ułożenie bitumicznej warstwy ścieralnej c.Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym d.Remont istniejących przepustów drogowych 3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w następujących załącznikach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: -Załącznik 7 - Kosztorys ofertowy, -Załącznik 8 - Dokumentacja: SST, mapy, szkice syt. 4.Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze warunkami określonymi w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium wysokości: 20 000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 )W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy tj: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego w: Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Mielec Nr 19 8642 1168 2016 6800 0013 0015 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.kolbuszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach