Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1068R Wólka - Półsieraków od km 2+800 do km 3+131

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Racławice ul. Rudnicka 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8415416 , fax. 015 8415416
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
  Racławice ul. Rudnicka 15 15
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 015 8415416, fax. 015 8415416
  REGON: 83041406400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1068R Wólka - Półsieraków od km 2+800 do km 3+131
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka drogi zlokalizowanej w miejscowości Półsieraków w ciągu drogi powiatowej Nr 1068R Wólka - Półsieraków. Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania został opisany w przedmiarze robót oraz opisach technicznych (Załącznik Nr 7 i 9 do SIWZ). Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej takie jak: prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie kolizji itp.) zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego. Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac. Stosownie do treści art.652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu winny być ujęte w kosztach pośrednich Wykonawcy robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na kwotę w wysokości 2 000, 00zł. Słownie: (dwa tysiące złotych 00/100) 2Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)Pieniądzu, 2)Poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)Gwarancjach bankowych, 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) 3Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 9430 0006 0038 4357 2000 0003 - Nadsański Bank Spółdzielczy. 4Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, jako oddzielny dokument lub dołączenie do oferty. 5Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 ustawy. 6W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 1)Zobowiązanie gwaranta(banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty kwoty wadium nie odwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaszły okoliczności wymienione w art.46 ust.4a i ust.5 Pzp, 2)Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)Miejsce i termin zwrotu gwarancji. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację na przykład złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 7Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2014 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 8Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt.8.12. 9Zamawiający po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-nisko.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach