Przetargi.pl
Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na 4 części

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8534071 , fax. 017 8623915, 8537395
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20 20
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8534071, fax. 017 8623915, 8537395
  REGON: 01751157500122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych GDDKiA Oddział w Rzeszowie z podziałem na 4 części: Część 1: Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie, Rejon w Lesku Część 2: Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie, Rejon w Krośnie Część 3: Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie, Rejon w Nisku Część 4: Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie, Rejon Jarosław z siedzibą w Żurawicy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszym ogłoszeniu lub na dowolnie wybraną część (części) tego zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 1: 750,00 PLN (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt), Część 2: 920,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia), Część 3: 520,00 PLN (słownie złotych: pięćset dwadzieścia), Część 4: 550,00 PLN (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość marży
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach