Przetargi.pl
Remont drogi nr 3185 P Różnowa - Biskupie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Świętojańska 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2430280 , fax. 063 2430280
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Świętojańska 20 20
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2430280, fax. 063 2430280
  REGON: 31106078300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacujna samorzadu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi nr 3185 P Różnowa - Biskupie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej. 2.Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. 3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. 4.Ulożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonanej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz cenowy z ceną brutto stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji. 2.Oświadczenie, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy, złożone na druku załącznik nr 2 do specyfikacji. 3.Kosztorys ofertowy zał. nr 3 do specyfikacji. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Wzór umowy po jego parafowaniu na każdej stronie należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach