Przetargi.pl
Dostawa worków foliowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 22/09

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8491375 , fax. 061 8491562
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33 27/33
  60-572 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8491375, fax. 061 8491562
  REGON: 00028866300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sk5.am.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków foliowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 22/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441740000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu przetargowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. zrealizują zamówienie w ustalonym przez Zamawiającego terminie, 2. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie metodą spełnia/nie spełnia (druk ZP-17).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w tym celu należy dołączyć podpisany załącznik nr 3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sk5.am.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach