Przetargi.pl
Dostawa worków foliowych oraz tonerów i tuszy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 17/13

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8491375 , fax. 061 8491562
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33 27/33
  60-572 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8491375, fax. 061 8491562
  REGON: 00028866300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skp.ump.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków foliowych oraz tonerów i tuszy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 17/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa worków foliowych oraz tonerów i tuszy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach (pakietach) nr 1-2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących jej integralną część. Pakiety przedstawiają szacunkowe zapotrzebowanie na dany asortyment (na okres jednego roku)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441740000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skp.ump.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach