Przetargi.pl
Dostawy tłuszczy

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2545000 , fax. 067 2545015
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Partyzantów 1 1
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2545000, fax. 067 2545015
  REGON: 00032030200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy tłuszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy tłuszczy: Margaryna do smarowania pieczywa (produkt otrzymany z mieszaniny tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych) (51566,00 kg) , margaryna do smażenia (1324,00 kg), olej jadalny (3806,00 L) - wielkość zamówienia podana na okres 2 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 154312000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania wnosi do upływu terminu składania ofert wadium i dołącza do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art.45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu w polskich złotych należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj.: NBP Oddział Okręgowy Poznań 57 1010 1469 0014 6913 9120 0000. Wadium należy wpłacić w wysokości: 8 000,00 zł Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w osobnej kopercie (nie należy dołączać do oferty) w formie oryginału w pok. nr 5 sekretariat Zakładu Karnego we Wronkach, ul. Partyzantów 1. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. Wadium musi być wniesione (zarówno w pieniądzu, jak i w formach określonych w pkt. 2) najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2013r. do godz. 10 pod rygorem wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art.46 ust. 1 i następne ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną