Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pn. Budowa chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Żeroniczki

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 64
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 289 1682 , fax. 063 2891682
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
  ul. Kolska Szosa 64 64
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 289 1682, fax. 063 2891682
  REGON: 31108036630113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pn. Budowa chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Żeroniczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pn. Budowa chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Żeroniczki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach