Przetargi.pl
Remont drogi gminnej w Nowym Kościele w granicach działki nr 71 w km 0+000 - 0+800 i nr 48 w km 0+000 do 0+040 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-540 Świerzawa, pl. Wolności 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy
  pl. Wolności 60 60
  59-540 Świerzawa, woj. dolnośląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierzawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej w Nowym Kościele w granicach działki nr 71 w km 0+000 - 0+800 i nr 48 w km 0+000 do 0+040 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmował będzie między innymi: 1Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim km RAZEM 0.840 2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 RAZEM 1080.000 3Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 RAZEM 1728.000 4Podbudowa z kruszywa łamanego niesort 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm RAZEM 1472.000 5Warstwa wiążąca - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 RAZEM 1260.000 6Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym t RAZEM 20.000 7Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm RAZEM 1480.000 8Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm Krotność = 1.4 m2 RAZEM 1480.000 9Wykonanie poboczy z odpadu kamiennego zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 480 x 0,5 x 2 m2 RAZEM 480.000 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający ustala wpłatę wadium w wysokości 6 000,00 złotych słownie: sześć tysięcy złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz .U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Złotoryi o.Świerzawa Nr konta Nr 21 8658 1019 0000 0172 2000 0050 2.Wadium wnoszone w formie: pieniężnej dowód wpłaty , poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał) należy dołączyć w zamkniętej kopercie, przytwierdzonej do wewnętrznej koperty zawierającej ofertę, oznakowanej następująco: Przetarg nieograniczony - WADIUM na roboty budowlane pn.Remont drogi gminnej w Nowym Kościele w granicach działki nr 71 w km 0+000 do 0+800 i nr 48 w km 0+000 do 0+040 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwotę gwarancji; termin ważności gwarancji; zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) prze stawiciela gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 04 sierpnia 2015r. do godz. 12 00 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6.Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: 1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2.nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3.zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swierzawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach