Przetargi.pl
Remont dróg gruntowych, dojazdowych do pól, na terenie Gminy Choczewo.- Wykonanie remontu drogi gruntowej Biebrowo - Kopalino, część dz. nr 331 i dz. nr 343 obręb Słajszewo dz. nr 209 2; 32 2; 199 2; 208 2; 207 1 obręb Jackowo dz. nr 197 2 obręb Kopalino

Wójt Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5723940 , fax. 058 6763012
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo
  ul. Pierwszych Osadników 17 17
  84-210 Choczewo, woj. pomorskie
  tel. 058 5723940, fax. 058 6763012
  REGON: 00053446300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choczewo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gruntowych, dojazdowych do pól, na terenie Gminy Choczewo.- Wykonanie remontu drogi gruntowej Biebrowo - Kopalino, część dz. nr 331 i dz. nr 343 obręb Słajszewo dz. nr 209 2; 32 2; 199 2; 208 2; 207 1 obręb Jackowo dz. nr 197 2 obręb Kopalino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Karczowanie pni, wywożenie karpin, - Poszerzenie drogi poprzez zniwelowanie poboczy, - Plantowanie terenu drogi, - Wykonanie nawierzchni z tłucznia, - Wykonanie przepustów, z przyczółkami umocnionymi, jednorurowych i dwururowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat roboty polegające na robotach drogowych, remont nawierzchni dróg gruntowych, wykonali przepusty drogowe, - potwierdzą dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami z branży drogowej, 3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki udziału określone w poz. 2 i 3 oraz prowadzenie działalności o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia podmioty te mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz właściwego urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Oświadczenie o nie karalności lub aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Oświadczenie o nie karalności lub aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy), 6) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym remontowym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, w tym potwierdzenie wykonania co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu przepustów drogowych dwururowych (załącznik nr 4). 7) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca wg. załącznika nr 3a, 8) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania tego rodzaju prac, a także informację o zakresie wykonywanych przez nich czynności (jeśli dotyczy) 2, 3b; 9) dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami z branży drogowej osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy podczas realizacji zamówienia, wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień. 10) sprawozdanie finansowe w części określającej obroty oraz zobowiązania i należności, jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, w wypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatni zakończony okres rozliczeniowy (za rok 2007 lub 2006), 11)polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.choczewo.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach