Przetargi.pl
Remont bloku operacyjnego

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2782009 , fax. 055 2782435
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Kuracyjna 30 30
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 055 2782009, fax. 055 2782435
  REGON: 17074675600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.prabuty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont bloku operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie remontu bloku operacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent wnosi wadium w wysokości 9.450,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawarty jest w SIWZ : 1.formularz ofertowy + kosztorysy, 2. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Pzp, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, 4. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5. oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z SIWZ i wzorem umowy, 6.zastrzeżenie dokumentów, które stanowią tajemnicę handlową, 7. upoważnienie do reprezentowania firmy, 8. kserokopię polisy, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 9. wykaz conajmniej dwóch wykonanych prac w jednostkach służby zdrowia na kwotę każdej inwestycji nie mniejszą niż 300.000,00 zł w ciągu ostatnich czterech lat, 10. oświadczenie o podwykonawcach, 11. dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital.prabuty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach