Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatu kluczborskiego w technologii: - grysami na sucho przy użyciu remontera. Ilość materiałów do wbudowania: 275 Mg - betonem asfaltowym na gorąco (średnia grubość 5 cm): 4200 m2

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Jagiellońska 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4186161 , fax. 077 4186066
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Jagiellońska 3 3
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 077 4186161, fax. 077 4186066
  REGON: 53142126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.nowoczesnagmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatu kluczborskiego w technologii: - grysami na sucho przy użyciu remontera. Ilość materiałów do wbudowania: 275 Mg - betonem asfaltowym na gorąco (średnia grubość 5 cm): 4200 m2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami na sucho Zamówienie obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych grysami na sucho przy użyciu remontera wyposażonego w dwa zbiorniki na dwie różne frakcje kruszywa. Podstawowe wymagan
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 5.000,00 zł Dopuszczalne formy wadium: - Pieniądz (przelew na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: 61 88760009 0036 4549 2000 0002; - Poręczenia bankowe lub po
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki ogólne określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 i zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. w tym spełniają niżej wymienione warunki szczegółowe: - Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagana wielkość wykonanych robót: a) w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych grysami na sucho przy użyciu remontera - min. 275 Mg o wartości łącznej min. 100.000 zł. b) w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym na gorąco - min. 4200 m2 o wartości łącznej min. 150.000 zł. - Mają do dyspozycji sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, tj.: minimum 2 remontery, typu np. Blow- Patcher Patchmatic z dwiema komorami na kruszywo dla różnych frakcji, układarkę mas bitumicznych. - Posiadają polisę ubezpieczeniową, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia min. 250.000 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia przez Wykonawców w/ w warunków, na zasadzie spełnia/ nie spełnia nastąpi na podstawie dokumentów dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 6. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. 7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8. Potwierdzenie wniesienia wadium. 9. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy). 10. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli nie wynika wprost z rejestru, w formie oryginału lub potwierdzone notarialnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach