Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Boh. Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, Gen.Grota Roweckiego, Gaj, Ptasia) - Etap II Przebudowa ul. Sucharskiego.

Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0077 4169950 , fax. 077 4169952
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu
  ul. Robotnicza 12 12
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 0077 4169950, fax. 077 4169952
  REGON: 53051784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Boh. Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego, Gen.Grota Roweckiego, Gaj, Ptasia) - Etap II Przebudowa ul. Sucharskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia: Rodzaj robót: drogowe, kanalizacyjne, rozbiórkowe. Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy ul. Sucharskiego wraz z chodnikami wzdłuż ciągu handlowego, stanowiących wyodrębnione zadanie w ramach planowanej przebudowy ulic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. uzyskali za lata obrotowe 2006, 2007 i 2008 obroty w wysokości min. 1.000.000,00 zł brutto w każdym roku oraz w celu bieżącego finansowania robót posiadają środki finansowe własne lub dostęp do kredytu w wysokości 500.000,00 zł brutto c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu min. 1000 m2 powierzchni ulic, placów, parkingów i chodników z kostki betonowej, kamiennej lub granitowej, o wartości zadania nie niższej niż 600.000,00 zł brutto oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2) Opis oceny spełnienia warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 6 przedmiotowego postępowania oświadczeń lub dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć: a) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zał. nr 1 do oferty, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - na zał. nr 2 do oferty, c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia- Zamawiający przyjmuje, ze będzie to min. 1 zadanie o wartości min. 600.000,00 zł brutto polegające na wykonaniu min.1000 m2 powierzchni ulic, placów, parkingów i chodników z kostki betonowej, kamiennej lub granitowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - na zał. nr 3 do oferty - oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, d) oświadczenie w sprawie podjęcia obowiązków przez kierownika budowy na zał. nr 4 do oferty, Do oświadczenia należy dołączyć: - czytelną kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej - czytelną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, - czytelną kserokopię decyzji lub zaświadczenia o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dotyczy tylko tych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14 lutego 1995 roku) e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie. f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, g) aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, h) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, i) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, j) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, k) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, l) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert, m) kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót, n) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. o) zbiorcze zestawienie kosztów wypełnione na podstawie kosztorysu ofertowego - na zał. nr 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach