Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych

Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 34 359 10 09 , fax. 34 3592-469
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza
  Plac Grunwaldzki 13 13
  46-320 Praszka, woj. opolskie
  tel. 34 359 10 09, fax. 34 3592-469
  REGON: 00052788800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o zakresie j.n: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi ze skropieniem i obcinaniem krawędzi mechanicznie - do 21,2 ton; 2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm i 6 cm (z frezowaniem, oczyszczeniem, skropieniem nawierzchni wraz z uszczelnieniem połączeń starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową) w 24 odcinkach o pow. od 19,2 m2 do 810,0 m2 - łączna powierzchnia nawierzchni do 5284,0 m2; 3. Regulacja włazów, studzienek i wpustów ściekowych ulicznych - 28 szt.; 4. Stabilizacja poboczy destruktem z frezowania nawierzchni asfaltowych, gr. 5 cm - 1000 m2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.000,00 (słownie: trzy tysiące zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.praszka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach