Przetargi.pl
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 40 M. ZWIASTOWICE W KM 48+579 - 49+163 NA TERENIE DZIAŁANIA GDDKIA O/OPOLE REJONU W KĘDZIERZYNIE -KOŹLE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 40 M. ZWIASTOWICE W KM 48+579 - 49+163 NA TERENIE DZIAŁANIA GDDKIA O/OPOLE REJONU W KĘDZIERZYNIE -KOŹLE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 na długości ok. 584 mb (strona lewa) na odcinku przez m. Zwiastowice od km 48+579 do km 49+163, obejmujący między innymi : - rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych na śr. grub. do 4 cm wraz z oczyszczeniem podłoża, oraz odwozem i utylizacją destruktu, - rozebranie istniejącej podbudowy betonowej o średniej gr. 15 cm, - wymianę istniejących krawężników betonowych na nowe betonowe 20x30 na ławie betonowej, oraz krawężników najazdowych w obrębie zjazdów - wymianę istniejących obrzeży na nowe betonowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8cm, wraz wykonaniem korytowania, ułożeniem podbudowy z kamienia łamanego na śr. grub. do 15 cm, ułożeniem podsypki z miału kamiennego na grub. do 4cm, - regulację pionową i wymianę włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w łącznej ilości 5 szt., - oraz inne roboty - zgodnie z zapisami specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót dla przedmiotowych odcinków chodnika. 2. W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do : - opracowania stosownego projektu oznakowania i uzyskania jego akceptacji przez GDDKiA Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 oraz wykonania oznakowania i utrzymania jego w trakcie prowadzenia prac, - zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót, - organizacji placu budowy. 3. Zakres (ilość) robót, dla poszczególnych asortymentów określony został w przedmiarze zawartym w tomie IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach