Przetargi.pl
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4113840 , fax. 077 4113845
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
  ul. Wyszyńskiego 23 23
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4113840, fax. 077 4113845
  REGON: 53142223000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdpbrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI JEZDNI DRÓG POWIATOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego w technologii grysami na sucho: w orientacyjnej ilości 300,00 ton przy średniej grubości 2 cm , masą na gorąco w orientacyjnej w ilości 200,00 ton przy średniej grubości 4 cm, oraz mieszanką grysowo-emulsyjno-cementową - typu SLURRY SEAL w ilości 200,00 ton. 1.Grysami na sucho przy użyciu remontera wyposażonego w dwa zbiorniki na dwie różne frakcje kruszywa Remont obejmuje wypełnienie ubytków w jezdni z zastosowaniem emulsji asfaltowych kationowych szybkorozpadowych niemodyfikowanych K1-65 i K1-70 i grysów bazaltowych zgodnie wymaganiami Specyfikacji Technicznych . Podstawowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 1)gruntowe oczyszczenie uszkodzenia z kurzu, luźnej ziemi i błota, 2)natrysk emulsji 3)uzupełnienie ubytku : - wypełnienie mieszanką z ziarnem nośnym gr.5-8mm lub 8- 11 mm do ok.20 mm poniżej ostatecznej płaszczyzny wraz z zagęszczeniem przy użyciu sprężonego powietrza, - wypełnienie warstwy ścieralnej mieszanka z ziarnem gr.2-5 mm, - posypanie warstwy ścieralnej czystym grysem. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +10 ? C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +5? C 2.Masą na gorąco polegający na wbudowaniu na gorąco warstwy mieszanki mineralno- bitumicznej,betonu asfaltowego w-wy ścieralnej( z zastosowaniem asfaltu AC11S 50-70 PMB 45 80-55 wg WT 2 2013) wytworzonej w Wytwórni Mas Bitumicznych po uprzednim obcięciu krawędzi mechanicznie, oczyszczeniu z resztek i pyłów, posmarowaniu oczyszczonej powierzchni emulsją kationową i zamknięciem spoin. 3.Mieszanką grysowo-emulsyjno-cementową typu SLURRY SEAL przy zastosowaniu następujących kationowych emulsji asfaltowych wg PN-EN 13808 23 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 25: - C 60 B 5 ME lub C 60 B 6 ME - kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60% wyprodukowana z asfaltu drogowego o klasie indeksu rozpadu 5 lub 6, przeznaczona do mieszanek mineralno-emulsyjnych, - C 60 B 7 ME - emulsja jak wyżej, lecz o klasie indeksu rozpadu 7, - C 65 B 5 ME lub C 65 B 6 ME - emulsja jak wyżej, o zawartości lepiszcza 65 % i klasie indeksu rozpadu 5 lub 6. 14.Prace remontowe należy prowadzić tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ilość robót może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót. Wykaz dróg przewidzianych do remontu zawiera załącznik nr 12 do siwz , który także może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi za ilość rzeczywiście wykonanych robót wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Zakres robót będzie regulowany przez Zamawiającego stosownie do potrzeb remontowych w terenie. Zamawiający będzie zlecał pisemnie Wykonawcy robót zakres robót do wykonania w danym miesiącu rozliczeniowym . Odbiór robót będzie następował po upływie każdego m-ca kalendarzowego. Zamawiający w terminie do 7dni od daty uzyskania informacji o gotowości Wykonawcy do odbioru, wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę. Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót tj.: - stosownego oznakowania sprzętu wykonującego remont, - wyposażenia swoich pracowników kamizelki ostrzegawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich - powstałe w związku z prowadzonymi pracami. Wszystkie stosowane do remontu materiały powinny posiadać deklaracje lub certyfikat zgodności z Polska Normą (dla materiałów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - deklarację lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną . Wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, który stanowi załącznik do siwz. 5.W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do: 1)opracowania uproszczonego projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729 z późn. zm.) zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych oraz jego utrzymania w trakcie prowadzonych robót w należytym stanie technicznym i estetycznym, 2)wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzonych robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót, 3)przestrzegania przepisów BHP. 6.Zaleca się , aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 7.Utylizacja odpadów. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn.zm.). 8.Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres min. 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 12 m-cy - maksymalny deklarowany okres gwarancji jakości wynosi 24 m-ce. Okres rękojmi wynosi 12 m-cy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdpbrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach