Przetargi.pl
BUDOWA RONDA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 I 415 (UL. OPOLSKA, 1 MAJA, GŁOWACKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI KRAPKOWICE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4591800 , fax. 77 4581352
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4591800, fax. 77 4581352
  REGON: 00012652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA RONDA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 I 415 (UL. OPOLSKA, 1 MAJA, GŁOWACKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI KRAPKOWICE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1 Maja, Głowackiego) w miejscowości Krapkowice i remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 w m. Krapkowice ul. Prudnicka - zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 2. Zamówienie będzie polegało na: a) demontażu istniejącego oznakowania oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, b) robotach rozbiórkowych oraz przebudowaniu wyspy i chodników, c) wykonaniu frezowania nawierzchni jezdni, d) wykonaniu warstwy wiążącej z AC 16W, e) wykonaniu warstwy ścieralnej z SMA11S, f) regulacji wysokościowej urządzeń obcych, g) wprowadzeniu oznakowania dla ruchu okrężnego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu, h) wywiezieniu gruzu z terenu rozbiórki, i) uprzątnięcie terenu robót. Roboty winny być realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych - załącznik nr 11 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach