Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców, świeżych i kiszonych do placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Reja 2A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4835949 , fax. 077 4835949
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Reja 2A 2A
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4835949, fax. 077 4835949
  REGON: 00450120700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-kkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców, świeżych i kiszonych do placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw i owoców, świeżych i kiszonych do placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 030000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wystawionego lub zaktualizowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie wykonawcy w związku z art. 22 i 24 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca (sporządzony wg wzoru druk nr 8). Wykonawca musi posiadać samochód dopuszczony przez Państwową Inspekcję Sanitarną do transportu artykułów spożywczych min. 1 szt. (Do wykazu należy dołączyć kserokopię zezwolenia PIS dopuszczające samochód do transportu oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu). lub Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego wymienionego punkcie 7.2.1. na czas trwania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-kkozle.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach