Przetargi.pl
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych oraz sprzętu do sprzątania

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Św. Piotra 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4087830 , fax. 077 4087833
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Św. Piotra 1 1
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 4087830, fax. 077 4087833
  REGON: 00031344300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych oraz sprzętu do sprzątania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań z tworzyw sztucznych oraz sprzętu do sprzątania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: Zadanie Nr 1 - dostawa opakowań z tworzyw sztucznych - 11 poz. Zadanie Nr 2 - dos
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 339000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wynikające z art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób oceny tych warunków dokonany zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przystępujący do przetargu musi spełniać następujące warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Do potwierdzenia - aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ( zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Do potwierdzenia aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w punkcie 1-3 i dokumentu tj: - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunki dodatkowe: Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty: Dla zadania nr 1: a/ wzorów oferowanych wyrobów do każdej pozycji po 1 szt., które w przypadku zawarcia z nim umowy, pozostaną u Zamawiającego przez okres trwania umowy, b/ dokument dopuszczający oferowany przedmiot zamówienia z poz. 1 i 2 do użytku w służbie zdrowia, c/ dokument dopuszczający oferowany przedmiot zamówienia z poz. 7, 8 i 9 do kontaktu z żywnością, d/ dokument wydany przez producenta tworzywa sztucznego z którego wyprodukowany został oferowany produkt, potwierdzający żądaną przez Zamawiającego grubość. Dla zadania nr 2 : a/ kart technicznych produktów wystawionych przez producenta, potwierdzających określone przez Zamawiającego wymagania dla poz. 1,2,3 i 7, b/ materiały informacyjne oferowanych produktów ( do każdej pozycji ) zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z nazwą producenta, opisem których pozycji formularza cenowego dotyczą - w języku polskim. W przypadku gdy producent nie stosuje numerów katalogowych, Wykonawca złoży oświadczenie o niestosowaniu numerów katalogowych przez producenta i wpisze numery własnego kodu towarowo - magazynowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną