Przetargi.pl
Realizacja trzech zadań drogowych: ZADANIE 1 - Przebudowa odcinka ul. Sportowej w Trzebini (etap I) ZADANIE 2 - Przebudowa odcinka ul. Mieszka I w Dulowej (etap I) ZADANIE 3 - Przebudowa odcinka ul. Brzozowej w Dulowej (etap II)

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Józefa Piłsudskiego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6121227 , fax. 32 6121147
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  ul. Józefa Piłsudskiego 14 14
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 32 6121227, fax. 32 6121147
  REGON: 00052723300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja trzech zadań drogowych: ZADANIE 1 - Przebudowa odcinka ul. Sportowej w Trzebini (etap I) ZADANIE 2 - Przebudowa odcinka ul. Mieszka I w Dulowej (etap I) ZADANIE 3 - Przebudowa odcinka ul. Brzozowej w Dulowej (etap II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres obejmuje: ZADANIE 1 - Przebudowa odcinka ul. Sportowej w Trzebini (etap I) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego o powierzchni ok. 1 879 m2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni ok. 1790 m2. Umocnienie poboczy z tłucznia kamiennego o powierzchni ok. 595 m2. ZADANIE 2 - Przebudowa odcinka ul. Mieszka I w Dulowej (etap I) Zabudowa krawężnika na ławie betonowej o długości ok. 132 m. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego o powierzchni ok. 435 m2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni ok. 421 m2. ZADANIE 3 - Przebudowa odcinka ul. Brzozowej w Dulowej (etap II) Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z tłucznia kamiennego o powierzchni ok. 351 m2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wynikającym z formularzy cenowych załączników nr 2.1, 2.2, 2.3 opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Uwaga: Miejsce realizacji poszczególnych zadań zaznaczono na planie orientacyjnym. Przed sporządzeniem wyceny należy zapoznać się z pkt 11 siwz: Opis sposobu obliczenia ceny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach