Przetargi.pl
Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie środków dezynfekcyjnych

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6584324 , fax. 012 6584376
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
  ul. Wielicka 267 267
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6584324, fax. 012 6584376
  REGON: 35123995300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zol.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie środków dezynfekcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością został zawarty w opisie asortymentu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zol-krakow.pl/index.php?id=54
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach