Przetargi.pl
ZP.272.16.2016 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4141600 , fax. 18 4141700
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
  ul. Jagiellońska 33 33
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4141600, fax. 18 4141700
  REGON: 49189330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowosadecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP.272.16.2016 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi sporządzenia dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu: - podział geodezyjny, - sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, - analiza stanu prawnego nieruchomości, ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w księgach wieczystych, - aktualizacja (uzupełnienie) kopii mapy ewidencyjnej, z wykazem zmian, - ustalenie przebiegu granic. Cena za wykonanie usługi obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach dotyczących wykonanego opracowania, w tym w rozprawach przed urzędami oraz sądami powszechnymi. Postępowanie zostało podzielone na siedem wyszczególnionych poniżej części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub części dowolnie przez siebie wybrane. Część Zakres prac 1. Podział geodezyjny działek ewid. nr 157/43 o pow. 6,11 ha obj. KW NS1S/00083914/8 oraz nr 157/26 o pow. 1,62 ha obj. KW NS1S/00098760/1 położonych w Nawojowej stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego - celem wydzielania kompleksu o łącznej pow. ok. 0,80 ha, pod budowę budynku administracyjnego, wraz ze wstępnym projektem podziału sporządzonym zgodnie z koncepcją Powiatu. Termin wykonania: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę założenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu operatu przyjętego do PODGiK. 2. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości Skarbu Państwa obejmującej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 177/4 o pow. 0,3446 ha położoną w Starym Sączu objętą księgą wieczystą nr NS1S/00002597/8 z uwzględnieniem występowania w obrębie wycenianej działki złóż kruszyw naturalnych - dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania: nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ewid. nr 184/5 o pow.0,3304 ha i nr 184/6 o pow.0,1986 ha, obj. KW NS1S/00137495/8 położoną w Witowicach Dolnych gm. Łososina Dolna, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym - do celów ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Termin wykonania: nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 4. Analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w księgach wieczystych orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1963 r., nr USW.Wł.5/20/62 o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. kat. Librantowa (64 parcele); z wykorzystaniem operatu wywłaszczeniowego parcel zawnioskowanych do wywłaszczenia w gromadzie Librantowa z dnia 11.1961 r., nr ks robót 594 oraz przygotowanie wniosków do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do ujawnienia wywłaszczonych nieruchomości w księdze wieczystej. Obecnie parcele wywłaszczone wchodzą w skład drogi powiatowej (działki nr 59) w Librantowej. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 5. Analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w księgach wieczystych orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1961 r., nr USW.Wł.4-72/59 o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. kat. Łabowa (33 parcele); z wykorzystaniem operatu wywłaszczeniowego parcel zawnioskowanych do wywłaszczenia w gromadzie Łabowa z dnia 4.04.1959 r., nr ks robót 2054 oraz przygotowaniem wniosków do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do ujawnienia wywłaszczonych nieruchomości w księdze wieczystej. Obecnie parcele wywłaszczone wchodzą w skład drogi krajowej (działki nr 201, 305, 393) i drogi gminnej(działki nr 416) w Łabowej. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 6. Wykonanie aktualizacji (uzupełnienia) kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia decyzji Urzędu Miejskiego w Nowym Sączu z 16.09.1976r. nr GKP.VI/28/79/T o wywłaszczeniu części pgr 5/3, 11/3, 300, 306, 1691 o łącznej pow. 3062 m2 , wchodzących m.in. w skład dz. ew. 275/2 w obr. Tęgoborze, stanowiących własność Plebanii Rzymsko-Katolickiej w Tęgoborzy, obj. KW Nr NS1S/00021465/3 w Tęgoborzy pod przebudowę drogi państwowej Witowice Dolne - Nowy Sącz. Wpis w księdze wieczystej będzie dotyczył wywłaszczonych ww. decyzją parcel gruntowych. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 7. Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 106 o pow. 0,0678 ha (powstałej z działki 388 o pow. 0,1114 ha obj. KW NS1M/00002609/1) stanowiącej własność Skarbu Państwa z działką ewidencyjną nr 105 o pow. 1,1867 ha obj. KW NS1M/00006221/5 położonych w obrębie Krynica Słotwiny miasto Krynica-Zdrój. Zgodnie z operatem technicznym P.1210.2014.5562 z dnia 31-10-2014r. stwierdzono niezgodność powierzchni działki z rejestru gruntów z powierzchnią graficzną. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach