Przetargi.pl
ZP.272.19.2016 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4141600 , fax. 18 4141700
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
  ul. Jagiellońska 33 33
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4141600, fax. 18 4141700
  REGON: 49189330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowosadecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP.272.19.2016 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi sporządzenia dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa: - sporządzenie operatów szacunkowych, - analiza stanu prawnego nieruchomości, ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej, - aktualizacja (uzupełnienie) kopii mapy ewidencyjnej, z wykazem zmian, - sporządzenie mapy do celów prawnych, - aktualizacja mapy zasadniczej, - sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej. Cena za wykonanie usługi obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach dotyczących wykonanego opracowania, w tym w rozprawach przed urzędami oraz sądami powszechnymi. Postępowanie zostało podzielone na piętnaście wyszczególnionych poniżej części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub części dowolnie przez siebie wybrane. Część Zakres prac 1. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości Skarbu Państwa obejmującej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 177/4 o pow. 0,3446 ha położoną w Starym Sączu objętą księgą wieczystą nr NS1S/00002597/8 - dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Termin wykonania: nie dłużej niż 50 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako: - działka ewid. nr 641/1o pow.0,2070ha, obj.KW NS1M/00021317/6 położona w obr. Krynica-Wieś m. Krynica-Zdrój, - działka ewid. nr 582/11 o pow.0,14ha, obj.KW NS1S/00088516/3 położona w Podegrodziu gm. Podegrodzie, - działka ewid. nr 252/1 o pow.0,03ha, obj.KW NS1S/00080423/8 położona w Olszanie gm. Podegrodzie, - działka ewid. nr 582/10 o pow. 0,17ha, obj.KW NS1S/00088617/1 położona w Podegrodziu gm. Podegrodzie, - działka ewid. nr 521/9 o pow. 0,21ha, obj.KW NS1S/00087596/0 położona w Brzeznej gm. Podegrodzie, - działka ewid. nr 159/1 o pow. 0,0667ha, obj.KW NS1G/00046078/3 położona w obr.1 m. Grybów, - działka ewid. nr 458/3 o pow. 0,08ha, obj.KW NS1G/00048072/5 położona w Kąclowej gm. Grybów, - działka ewid. nr 392 o pow. 0,15ha, obj.KW NS1G/00047421/0 położona w Kąclowej gm. Grybów, - działka ewid. nr 1046 o pow. 0,0809ha, obj.KW NS1G/00057465/3 położona w Stróżach gm. Grybów, - działka ewid. nr 174/1 o pow. 0,05ha, obj.KW NS1S/00094310/4 położona w Nawojowej gm. Nawojowa, - działka ewid. nr 268/7 o pow. 0,29ha, obj.KW NS1S/00086379/6 położona w Nawojowej gm. Nawojowa, - działka ewid. nr 51/11 o pow. 0,09ha, obj.KW NS1S/00098244/8 położona w Klęczanach gm. Chełmiec, - działka ewid. nr 51/12 o pow. 0,20ha, obj.KW NS1S/00100131/1 położona w Klęczanach gm.Chełmiec, - działka ewid. nr 538/95 o pow. 0,08ha, obj.KW NS1S/00107886/7 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/97 o pow. 0,08ha, obj.KW NS1S/00125665/4 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/98 o pow. 0,08ha, obj.KW NS1S/00106614/3 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/102 o pow. 0,06ha, obj.KW NS1S/00107881/2 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/103 o pow. 0,07ha, obj.KW NS1S/00105382/0 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/96 o pow. 0,05ha, obj.KW NS1S/00135906/9 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/100 o pow. 0,09ha, obj.KW NS1S/00133944/3 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/87 o pow. 0,05ha, obj.KW NS1S/00106610/5 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/88 o pow. 0,05ha, obj.KW NS1S/00133949/8 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/89 o pow. 0,06ha, obj.KW NS1S/00107991/6 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/90 o pow. 0,05ha, obj.KW NS1S/00107883/6 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działka ewid. nr 538/91 o pow. 0,04ha, obj.KW NS1S/00117897/0 położona w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, - działki ewid. nr 538/84 o pow. 0,05ha i nr 538/105 o pow. 0,15 ha, obj.KW NS1S/00118067/0 położone w Rożnowie gm. Gródek n/Dunajcem, stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym - do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości. Termin wykonania: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w księgach wieczystych orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1963 r., nr USW.Wł.5/20/62 o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. kat. Librantowa (64 parcele); z wykorzystaniem operatu wywłaszczeniowego parcel zawnioskowanych do wywłaszczenia w gromadzie Librantowa z dnia 11.1961 r., nr ks robót 594 oraz przygotowanie wniosków do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do ujawnienia wywłaszczonych nieruchomości w księdze wieczystej. Obecnie parcele wywłaszczone wchodzą w skład drogi powiatowej (działki nr 59) w Librantowej. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin wykonania: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 4. Analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w księgach wieczystych orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1961 r., nr USW.Wł.4-72/59 o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. kat. Łabowa (33 parcele); z wykorzystaniem operatu wywłaszczeniowego parcel zawnioskowanych do wywłaszczenia w gromadzie Łabowa z dnia 4.04.1959 r., nr ks robót 2054 oraz przygotowaniem wniosków do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do ujawnienia wywłaszczonych nieruchomości w księdze wieczystej. Obecnie parcele wywłaszczone wchodzą w skład drogi krajowej (działki nr 201, 305, 393) i drogi gminnej(działki nr 416) w Łabowej. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin wykonania: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 5. Wykonanie aktualizacji (uzupełnienia) kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia decyzji Urzędu Miejskiego w Nowym Sączu z 16.09.1976r. nr GKP.VI/28/79/T o wywłaszczeniu części pgr 5/3, 11/3, 300, 306, 1691 o łącznej pow. 3062 m2 , wchodzących m.in.w skład dz.ew. 275/2 w obr.Tęgoborze, stanowiących własność Plebanii Rzymsko-Katolickiej w Tęgoborzu, obj. KW Nr NS1S/00021465/3 w Tęgoborzu pod przebudowę drogi państwowej Witowice Dolne - Nowy Sącz. Wpis w księdze wieczystej będzie dotyczył wywłaszczonych ww.decyzją parcel gruntowych. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin wykonania: nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 6. Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działki ewidencyjnej nr 268/15 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szczawnik gmina Muszyna wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości - do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. W ramach opracowania należy ustalić granice działek. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 7. 1. Sporządzenie opracowania geodezyjnego - aktualizacji mapy zasadniczej polegającej na określeniu w terenie zasięgu pasa drogowego - drogi publicznej ulicy Wolskiej w Nowym Sączu na działkach ewidencyjnych nr 3/2 i 5/2 położonych w obr.88 miasta Nowego Sącza, stanowiących własność Gminy Nowy Sącz obj.KW NS1S/00037369/5 i NS1S/00036869/3 przy udziale przedstawiciela zarządcy drogi - Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 2. Umiejscowienie na posiadanej przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami dokumentacji fotogrametrycznej (zdjęcia lotnicze - 4 szt) oraz na mapie sytuacyjno - wysokościowej granic działek ewidencyjnych nr 3/2 i 5/2 położonych w obr.88 miasta Wykonanie powyższych prac zlecił tut. Organowi Wojewoda Małopolski jako dodatkowe postępowanie wyjaśniające w sprawie o zwrot nieruchomości wywłaszczonej. Termin wykonania: 40 dni od podpisania umowy. 8. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla prg 395/3 o pow. 0,0176 ha obj. Księgą wieczystą NS1S/00023532/8 położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina Łabowa do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 48/2, 62/6, 73, 75, 76 o łącznej pow. 0,69 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Krzyżówka gmina Łabowa wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 9. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 286, 370/1, 450, 560, 755, 847, 874 o łącznej pow. 8,72 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Korzenna gmina Korzenna wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 1, 14, 24, 203, 315 o łącznej pow. 1,91 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Bukowiec gmina Korzenna wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 253, 437, 658, 1041, 1042, 1046, 1048, 1068, 1072, 1075 o łącznej pow. 9,45 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Lipnica Wielka gmina Korzenna wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 40 o pow. 0,40 ha i 65 o pow. 0,24 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Mogilno gmina Korzenna wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 139 o pow. 0,87 ha i 162 o pow. 0,50 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Niecew gmina Korzenna wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 84, 205, 215, 256, 476 o łącznej pow. 15,25 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Wojnarowa gmina Korzenna wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 10. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działki ewidencyjnej nr 4 o pow. 0,22 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łącko gmina Łącko wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 643 i 651 o łącznej pow. 0,06 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zagorzyn gmina Łącko wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 11. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych pod nr jednostki rejestrowej 6 (54 działki) o łącznej pow. 4,6249 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Frycowa gmina Nawojowa wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 12. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 1, 434, 591, 373/1, 373/2 o łącznej pow. 3,4451 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Długołęka-Świerkla gmina Podegrodzie wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 223, 865, 1010/2, 584 o łącznej pow. 0,94 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostwica gmina Podegrodzie wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 73, 152, 250, 255, 258, 388 o łącznej pow. 1,05 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Mokra Wieś gmina Podegrodzie wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 13. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 5, 120, 165, 197, 349, 357, 368, 379, 371 o łącznej pow. 1,66 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Mostki gmina Stary Sącz wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 14. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności: Sporządzenie mapy do celów prawnych tj. kopii mapy z wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych pod nr jednostki rejestrowej 11 (148 działek) o łącznej pow. 7,3127 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gródek gmina Grybów wraz z kompletem dokumentacji będącej podstawą założenia księgi wieczystej dla w/w nieruchomości lub w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej do zmiany oznaczenia nieruchomości, Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę. 15. Analiza stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla księgi wieczystej NS1G/00022184/5 (93 parcel gruntowych/działek) o łącznej pow. 126,7506 ha położonych w obrębie Florynka gmina Grybów. Przedmiotem analizy jest wykonanie wykazów zmian gruntowych oraz map do celów prawnych tj. kopii map z wykazem synchronizacyjnym oraz tabelaryczny wykaz powierzchni parcel gruntowych obj. w/w księgą wieczystą. Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach