Przetargi.pl
Wykonanie czynności geodezyjno - technicznych polegających na sporządzeniu wykazów synchronizacyjnych dla działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu brzeskiego, województwo małopolskie, które zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków stanowią własność lub znajdują się we władaniu Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Brzesku ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku
  ul. Głowackiego 51 51
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzeski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie czynności geodezyjno - technicznych polegających na sporządzeniu wykazów synchronizacyjnych dla działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu brzeskiego, województwo małopolskie, które zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków stanowią własność lub znajdują się we władaniu Skarbu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest, wykonanie czynności geodezyjno - technicznych polegających na sporządzeniu wykazów synchronizacyjnych dla działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu brzeskiego, województwo małopolskie, które zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków stanowią własność lub znajdują się we władaniu Skarbu Państwa, wg standardów umożliwiających ujawnienie własności nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzesku - Wydział Ksiąg Wieczystych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część nr I. Działki ewidencyjne stanowiące własność lub znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Brzesko, obręb ewidencyjny: Brzesko - miasto, Jasień, Wokowice, Sterkowiec, Okocim, Szczepanów (149 działek ewidencyjnych), Część nr II. Działki ewidencyjne stanowiące własność lub znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Gnojnik, obręb ewidencyjny: Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków oraz gminy Dębno, obręb ewidencyjny Wola Dębińska (73 działki ewidencyjne), Część nr III. Działki ewidencyjne stanowiące własność lub znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Szczurowa, obręb ewidencyjny: Uście Solne I (100 działek ewidencyjnych), Część nr IV. Działki ewidencyjne stanowiące własność lub znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Szczurowa, obręb ewidencyjny: Uście Solne II (100 działek ewidencyjnych), Część nr V. Działki ewidencyjne stanowiące własność lub znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Szczurowa, obręb ewidencyjny: Uście Solne III, Kwików (101 działek ewidencyjnych), Część nr VI. Działki ewidencyjne stanowiące własność lub znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa, położone na terenie gminy Iwkowa, obręb ewidencyjny: Iwkowa, Dobrociesz, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Kąty, Wojakowa, Połom Mały, Grabie (148 działek ewidencyjnych), Część nr VII. Działki ewidencyjne stanowiące własność lub znajdujące się we władaniu Skarbu Państwa i Powiatu Brzeskiego, wchodzące w skład dróg powiatowych (37 działek ewidencyjnych). 3. Działki ewidencyjne objęte przedmiotem zamówienia są położone na terenie powiatu brzeskiego, województwo małopolskie, a szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. W odniesieniu do każdej części objętej przedmiotem zamówienia należy: 1) przeprowadzić szczegółowe badanie ksiąg gruntowych, ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów w Sądzie Rejonowym w Brzesku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, odnośnie każdej z działek wchodzącej w skład danej części zamówienia, a następnie sporządzić Protokół badania (jeden egzemplarz dla Zamawiającego), 2) w przypadku, gdy księga gruntowa lub wieczysta uległa zniszczeniu lub zaginęła, przedłożyć Zamawiającemu sporządzony przez Sąd Rejonowy w Brzesku dokument potwierdzający ten fakt, a także dokumenty wskazujące, że działka ewidencyjna objęta była daną księgą wieczystą lub gruntową (np. kopia wypisu hipotecznego, zawiadomienie z Państwowego Biura Notarialnego o wpisie nieruchomości do księgi wieczystej itp.), 3) sporządzić wykazy synchronizacyjne dla każdej z działek ewidencyjnych objętych daną częścią zamówienia (dwa egzemplarze dla Zamawiającego), 4) w przypadku, gdy po przeprowadzeniu badania stanu prawnego działek ewidencyjnych, niezbędne okaże się wcześniejsze usunięcie rozbieżności (np. poprzez sprostowanie istniejącego wykazu zmian) należy zawrzeć w wykazie synchronizacyjnym stosowną uwagę o treści uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym oraz PODGiK w Brzesku, 5) w przypadku, gdy wykaz synchronizacyjny dla danej działki ewidencyjnej został sporządzony w innym operacie geodezyjnym, zlecenie ogranicza sie do sporządzenia jego odpisu po wcześniejszej analizie prawidłowości jego wykonania. 5. Wykonawca zobowiązany jest: 1) uzyskać we własnym zakresie informacje i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) wykonać przedmiot zamówienia w sposób staranny i czytelny oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.). 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.powiatbrzeski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach