Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, dla założenia ksiąg wieczystych.

Powiat Krakowski ogłasza przetarg

 • Adres: 30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 634 42 70 , fax. 12 6335294
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krakowski
  Al. Słowackiego 20 20
  30-037 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 634 42 70, fax. 12 6335294
  REGON: 35155486700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, dla założenia ksiąg wieczystych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, dla założenia ksiąg wieczystych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2. Realizacja prac objętych umową będzie odbywać się w całości, a dokumentacja będzie przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami nr 6A nr 6B do specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Część I zamówienia - wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1, dla założenia ksiąg wieczystych. Część II zamówienia - wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2, dla założenia ksiąg wieczystych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności rachunków/faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip. powiat.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach