Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przylegającego do Libiąskiego Centrum Kultury oraz skweru u zbiegu ulic Górniczej i Ks. Pieli w Libiążu - przebudowa ciągów komunikacyjnych wokół budynku LCK

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6271311 , fax. 32 6249290
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
  ul. Działkowa 1 1
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 32 6271311, fax. 32 6249290
  REGON: 27625798900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przylegającego do Libiąskiego Centrum Kultury oraz skweru u zbiegu ulic Górniczej i Ks. Pieli w Libiążu - przebudowa ciągów komunikacyjnych wokół budynku LCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przylegającego do Libiąskiego Centrum Kultury oraz skweru u zbiegu ulic Górniczej i Ks. Pieli w Libiążu - przebudowa ciągów komunikacyjnych wokół budynku LCK. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie 1 Maja i Górniczej - głównych ulic miasta Libiąża - Etap II - Zagospodarowanie terenu przylegającego do Libiąskiego Centrum Kultury oraz skwer u zbiegu ulic Górniczej i Ks. Pieli w Libiążu. Zakres robót obejmuje w szczególności: -remont schodów do LCK w Libiążu, od strony parku, -remont schodów wejścia głównego do LCK w Libiążu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, -remont zadaszenia szacht okien piwnicy budynku LCK w Libiążu, od strony południowej, -rozbiórka istniejącego parkingu od strony wejścia głównego do LCK w Libiążu wraz z budową 4 miejsc postojowych, -remont istniejących chodników i drogi dojazdowej wokół budynku LCK w Libiążu, -utwardzenie fragmentu działki budowlanej pod nowe chodniki, obiekty małej architektury w miejscach publicznych, miejsce gromadzenia odpadów stałych, -budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych - 10 sztuk ławek do siedzenia i 10 sztuk koszy na śmieci. -remont korytek odwadniających z rynien budynku LCK w Libiążu, -rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, -wykonanie remontu cokołu wokół budynku LCK w Libiążu, z tynku mozaikowego, -wykonanie dokumentacji powykonawczej - geodezyjnej i architektonicznej. Miejsce wykonywania zamówienia: teren przylegający do Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu (ul. Górnicza 1). Opis przedmiotu zamówienia zawiera: uszczegółowienie zakresu robót objętych przetargiem (załącznik nr 7 do SIWZ), dokumentacja techniczna (załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). UWAGA: zakres robót, który zawiera dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest szerszy od zakresu robót, który realizowany będzie w ramach przedmiotowego zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dookreślony został w załączniku nr 7 do SIWZ - uszczegółowieniu zakresu robót objętych przetargiem oraz w przedmiarze robót (zał. Nr 9 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 1.1.Wadium może być wniesione w: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 1.2.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.07.2016. r. o godzinie 8:00 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 03 1240 4155 1111 0010 6069 7380 z dopiskiem: wadium na zadanie: Przebudowa ciągów komunikacyjnych wokół budynku LCK, oraz wskazać w ofercie numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2.3.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt. 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6.Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7.Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.libiaz.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach