Przetargi.pl
Przebudowa mostu nr. JNI 01027460 nad potokiem Ścieklec na drodze powiatowej 1264K w m.. Błogocice

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, Jakubowice 75
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3862013 , fax. 012 3862013
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice
  Jakubowice 75
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3862013, fax. 012 3862013
  REGON: 35157064200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu nr. JNI 01027460 nad potokiem Ścieklec na drodze powiatowej 1264K w m.. Błogocice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty rozbiórkowe - demontaż poręczy, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie izolacji płyty, rozebranie podbudowy 2. Roboty ziemne - formowanie i zagęszczanie nasypu, 3.Przyczółki i filar - czyszczenie powierzchni betonowych, wykucie skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, ręczna reprofilacja zaprawą cementowo- polimerową, wykonanie warstwy czepnej, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych Asocret-KS/HB, Asocret- FM40V, wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych Asocret- OS/RS4. Konstrukcja nośna - czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, montaż zbrojenia płyty ustrojów pełnych bez wsporników, betonowanie i zagęszczanie płyty, izolacja typu Grace, montaż krawężników, montaż barier sprężystych 1- stronnych, wykonanie, wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, sufitowych Ascoret -OS/RS, ręczna reprofilacja zaprawą cementowo- polimerową ( zaprawa PCC z aprobatą IBDM, gruntowanie podłoży mineralnych 1- krotnie żywicą epoksydową Asodur - GBM, nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego, w-wa wiążąca gr.5,0 cm, warstwa ścieralna gr. 5,0 cm5. Jezdnia na dojazdach - koryto na całej szerokości jezdni, podbudowa żwirowa gr.10 cm, warstwa dolna tłuczniowa gr. 20 cm, nawierzchnia bitumiczna w-wa wiążąca gr. 5,0 cm, w-wa ścieralna gr.5,0 cm, bariery stalowe 1- stronne6. Umocnienie skarp i odwodnienie - roboty ziemne i deskowanie, warstwy podsypkowe cementowo- piaskowe gr.10 cm, nawierzchnia brukowej, ścieki z elementów betonowych,, narzut z kamieni 4. Szczegółowy opis i zakres robót oraz warunki wykonania określa SST zał. nr 1 SIWZ , przedmiar robót drogowych zał.12, kosztorys ofertowy zał. nr13 które stanowią integralną część niniejszej SIWZ Dokumentacja techniczna do wglądu w Zarządzie Dróg Powiatowych Proszowice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12500,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.proszowice.pl ( w zakładce przetargi )
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach