Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Połom Duży (łącznik do działki Nr 399).

Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6850912 , fax. 014 6850911
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Wiśnicz
  ul. Rynek 38 38
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6850912, fax. 014 6850911
  REGON: 00054887300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Połom Duży (łącznik do działki Nr 399).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Połom Duży (łącznik do działki Nr 399). Zakres obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE TS SDR 11 fi 110 mm oraz PE TS SDR 11 fi 90 mm o łącznej długości około 606 mb wraz z węzłami sieciowymi oraz węzłami hydrantowymi. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach