Przetargi.pl
Realizacja 2 kursów w specjalności pomocnik elektryka - uprawnienia do 1 kV dla grupy 12-osobowej oraz 2 cykli zajęć aktywizacji zawodowej z obsługą komputera dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie

Zakład Karny w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, ul. Klasztorna 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514-84-41 w. 226 , fax. 89 532-87-01
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Barczewie
  ul. Klasztorna 7 7
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514-84-41 w. 226, fax. 89 532-87-01
  REGON: 00032015300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny w Barczewie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja 2 kursów w specjalności pomocnik elektryka - uprawnienia do 1 kV dla grupy 12-osobowej oraz 2 cykli zajęć aktywizacji zawodowej z obsługą komputera dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: a. 2 kursów w specjalności pomocnik elektryka - uprawnienia do 1 kV zakończonych egzaminem państwowym dla 2 grup 12-osobowych w wymiarze 110 godz. lekcyjnych (1 godzina równa się 45 minut) dla każdego kursu w tym 70 godz. lekcyjnych zajęć praktycznych (1 godzina równa się 45 minut) i 40 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych (1 godzina równa się 45 minut), dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie w ramach Projektu pt.:Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. b. 2 cykli zajęć aktywizacji zawodowej z obsługą komputera dla 2 grup12-osobowych uczestniczących w kursach pomocnik elektryka - uprawniania do 1kV w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (1 godzina równa się 45 minut) dla każdego kursu w tym 8 godz. lekcyjnych aktywizacyjno-zawodowych (1 godzina równa się 45 minut) oraz 22 godz. lekcyjnych z obsługi komputera (1 godzina równa się 45 minut). Zajęcia praktyczne i aktywizacyjne przeprowadzone zostaną na terenie Zakładu Karnego w Barczewie. 2. Uczestnicy kursu zdobędą, podniosą lub zmienią kwalifikacje zawodowe związane z wykonywaniem zawodu pomocnik elektryka - uprawnienia do 1 kV, świadectwo kwalifikacji E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu grupy 1. 3. Kursy zakończą się egzaminem państwowym oraz wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie, podniesienie lub nabycie uprawnień do pracy w zawodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 r. nr 0, poz.186). 4. Wykonawca zapewnia: 1) materiały niezbędne do wykonania zajęć praktycznych, które wyniosą do 40% wartości modułu zawodowego bez wartości modułu, o którym mowa w pkt. 1.b. niniejszego paragrafu; Materiały pozostałe po skończonych kursach przechodzą na własność Zleceniodawcy; 2) narzędzia podstawowe dla 24 osób, które po skończonych kursach przechodzą na własność Zleceniodawcy; 3) badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla 28 osób, które zostaną wykonane przed rozpoczęciem każdego kursu na terenie Zakładu Karnego w Barczewie; W przypadku kursu pomocnik elektryka - uprawnienia do 1 kV niezbędne jest wykonanie badań wysokościowych; 4) stosowne środki ochrony bhp dla 24 osób oraz ubranie robocze (bluza do pasa wraz ze spodniami ogrodniczkami, bawełniana koszulka z krótkim rękawem, rękawice ochronne - 2 komplety dla każdej osoby i buty robocze stające się własnością osób biorących udział w kursach po ich zakończeniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru ubrań roboczych przed rozpoczęciem każdego kursu; 5) środki czystości (pasta bhp o pojemności 500 ml, ręcznik frotte w rozmiarze 50x100 cm, mydło gospodarcze szare 200 g) dla 24 osób, które przechodzą na własność osób biorących udział w kursach; 6) kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym z napisem KURS na plecach (łącznie dla 24 osób), stające się własnością Zamawiającego po zakończeniu kursów; 7) niezbędne materiały piśmiennicze do zajęć aktywizacji zawodowej i obsługi komputera dla każdego uczestnika kursu (łącznie 24 komplety, w skład których wejdzie: segregator, notatnik formatu A4, 2 długopisy, ołówek kreślarski z temperówką, mazak fluorescencyjny, gumka), stające się jego własnością po ukończeniu kursów; 8) niezbędne materiały szkoleniowe o tematyce aktywizacji zawodowej oraz podstawowej obsługi komputera dla każdego uczestnika kursu (łącznie 24 komplety) stające się jego własnością po ukończeniu kursu; Materiały szkoleniowe muszą być adekwatne do treści szkolenia z aktualnymi wiadomościami i muszą być nowe (nieużywane); 9) ubezpieczenie dla 24 osób biorących udział w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokument potwierdzający dokonanie opłat z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, Wykonawca przedstawi wraz z fakturą za każde działanie; 10) wykwalifikowaną kadrę wykładowców do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. 11) wykwalifikowaną kadrę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia państwowego egzaminu końcowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo PO KL, emblemat Unii Europejskiej oraz informację o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkich dokumentach związanych z jego realizacją (harmonogramy, preliminarze, protokoły odbioru usługi) oraz na wszystkich materiałach szkoleniowych przekazywanych uczestnikom (podręczniki, skrypty, materiały biurowe) - zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunku). Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek. 7. Cena jednostkowa za 1 osobogodzinę szkolenia nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach