Przetargi.pl
Dostawa sprzętu sportowego i wyposażenie sali gimnastycznej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (budynek nr 25)

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 089 5225205
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 6/8 6/8
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 089 5225205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu sportowego i wyposażenie sali gimnastycznej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (budynek nr 25)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego i wyposażenia sali sportowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (budynek nr 25). Zakup wyposażenia jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 - WND-RPWM.04.03-28-013/10 Rewitalizacja budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (sala gimnastyczna przy ul. Pstrowskiego 3) 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części (zadań), zgodnie z poniższym podziałem: Zadanie nr 1 - meble metalowe Zadanie nr 2 - wyposażenie sportowe Zadanie nr 3 - meble i fotele Zadanie nr 4 - sprzęt RTV Zadanie nr 5 - lampy bakteriobójcze Zadanie nr 6 - lustra 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu niżej wymienionego wyposażenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do końca marca 2014 r.: - maszyna Smitha - wyciskanie sztangi na prowadnicach; - wyciąg wielofunkcyjny (brama); - komplet do gry w kosza; - tablica wyników sportowych; - uchwyt do mocowania worków bokserskich; - materace ochronne na ścianę; - lustra; - lamy bakteriobójcze. Po zamontowaniu wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu obsługi w zakresie prawidłowego korzystania z zamówionego sprzętu jak i personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia przy pomocy podwykonawców. Wykonawca zobligowany jest wskazać w ofercie część zamówienia powierzoną do realizacji w ramach podwykonawstwa. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość zadań. 13. Określenie elementu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów, ma wyłącznie na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż te, które są określone w dokumentach. Ze względów użytkowych, technicznych lub finansowych, w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakładanych rozwiązań materiałowych i technologicznych w uzgodnieniu z projektantem i Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach