Przetargi.pl
Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 629 0 505 , fax. 55 629 0 510
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  ul. Wojska Polskiego 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 629 0 505, fax. 55 629 0 510
  REGON: 17071162800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin. UWAGA! W postępowaniu uczestniczą także przedstawiciele STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. w charakterze brokera ubezpieczeniowego. Z tego tytułu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy (Ubezpieczyciela,) z którym Zamawiający podpisze umowę w wysokości 13% Zakres zamówienia stanowi dobrowolną ochronę ubezpieczeniową obejmującą życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz członków ich rodzin tzn. ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie. Szczegółowy opis usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Projekcie umowy stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. Zamawiający obecnie zatrudnia - około 307 osób. Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia - około 150 osób w tym: 123 pracowników (jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych) i 37 członków ich rodzin. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz przewidywana liczba osob do ubezpieczenia skorzysta z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości uczestników, o czym powiadomi Wykonawcę na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tytułu różnicy wynikającej pomiędzy przewidywaną, a ostateczną ilością osób ubezpieczonych. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków ochrony niezależnie od liczby Ubezpieczonych i nie wymaga określenia minimalnej liczby osób przystępujących do poszczególnych wariantów. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. Zamawiający wymaga, aby stawka składki za jednego ubezpieczonego przez cały okres realizacji zamówienia była niezmienna. Zakres i warunki ubezpieczenia opisany w SIWZ są zakresem i warunkami obligatoryjnymi minimalnym do zaakceptowania przez Wykonawcę. Zakres obligatoryjnych warunków ubezpieczenia precyzuje odpowiedzialność Wykonawcy i ma pierwszeństwo przed Ogólnymi warunkami ubezpieczenia OWU/SWUIDWU Wykonawcy. Jeżeli w ogólnych/szczególnych dodatkowych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy (znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są szersze od opisanych w SIWZ, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 950) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665110005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 5.400,00 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100); Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Indywidualna kontynuacja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.elblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach