Przetargi.pl
Dostawa 60 zestawów startowych i 90 zestawów uzupełniających sprzętu sportowego w ramach programu MAŁY MISTRZ

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy ogłasza przetarg

 • Adres: 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 534 32 40 , fax. 89 534 32 40
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy
  ul. Kołobrzeska 13 13
  10-444 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 534 32 40, fax. 89 534 32 40
  REGON: 51028656200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szs.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 60 zestawów startowych i 90 zestawów uzupełniających sprzętu sportowego w ramach programu MAŁY MISTRZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 60 zestawów startowych i 90 zestawów uzupełniających sprzętu sportowego w ramach programu MAŁY MISTRZ do 141 szkół na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 5000,00 zł należy wnieść przed upływem składania ofert t.j. do dnia 28.07.2015 r. do godz.12:30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szs.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach